2550-07-07

50-01-01-สิงห์แดง-สสร

สิงห์แดง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( เรียงอักษร )

หมายเลขสมาชิก : 032 รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

วันเดือนปีเกิด .: 28 กรกฎาคม 2501
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: Ph.D. (International Studies)
Graduate School of Asia -Pacific Studies Waseda University, Japan
สถานที่ติดต่อ .: 141/34 อาคารพาสุข ซอยพระรามหก 30 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ .: 081 355 3025
โทรสาร .: 02 226 5651
E-mail .: maketrairat@yahoo.com
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .:

หมายเลขสมาชิก : 033 นายนรนิติ เศรษฐบุตร

วันเดือนปีเกิด .:16 พฤศจิกายน 2484
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: -นิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Royal Roads University, Canada
-ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2537 (ว.ป.อ. รุ่นที่ 36)
-M.A. (Diplomacy and World Affairs) Ocaidental College ,U.S.A.
-M.A. (Government and Russian Studies) Columbia University U.S.A
-Diploma in Sovietogy, Fribourg University, Switzerland
-รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียตรินิยม) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .: 236/11 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ .: 081 658 8070
โทรสาร .: 02 900 1251
E-mail .:
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .:พนักงานของรัฐ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .: -ราชบัณฑิต, วุฒิสมาชิก, กรรมการกฤษฎีกา
-เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-กรรมการด้านวิชาการในสถาบันการศึกษา, หน่วยงานของรัฐ
-อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษด้านการเมืองการปกครอง, ด้านการเมืองการปกครองประเทศรัสเซียในสถานบันการศึกษา, หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: ปช., ม.ว.ม., ต.จ.ว., ท.อ.หมายเลขสมาชิก : 041 นายประสงค์ พิทูรกิจจา

วันเดือนปีเกิด .: 2 สิงหาคม 2491
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .:1 ถนนก้องเกียรติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ .: 0 3261 1028
โทรสาร .: 0 3261 1028
E-mail .: -
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .:ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .:มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ตติยจุลจอมเกล้า


หมายเลขสมาชิก : 045 นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ

วันเดือนปีเกิด .: 15 พฤษภาคม 2499
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .:รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่ติดต่อ .:250/45 หมู่ที่ 17 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ซอย1/2 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ .: 0816422064
โทรสาร .:
E-mail .: pichien_nmnaj@yahoo.com
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .:สื่อมวลชนและอาจารย์
ประสบการณ์ที่สำคัญ .: คอลัมสต์ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ คอลัม "ทิศทางเงินบาทตลาดหุ้น" (2540-2542)คอลัมนิสต์ นสพ.มติชน,กรุงเทพธุรกิจ(2532-2538)พิธีกรผู้ดำเนินรายการ "องศาเศรษฐกิจ" ทางไทยสกายทีวี (2535-2540)
กรรมการเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2536-2538)ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 (นายพิเชฐพัฒนโชติ) (25472548)ที่ปรึกษาคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (2547-2548)กรรมการคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: จตุถาภรณ์มงกุฎไทย


หมายเลขสมาชิก : 060 นายวิชัย ศรีขวัญ

วันเดือนปีเกิด .: 5 มีนาคม 2492
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .: บ้านพักผู้ว่าราชการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ .: 053273899
โทรสาร .: 053273899
E-mail .:
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก


หมายเลขสมาชิก : 061 นายวิชา มหาคุณ

วันเดือนปีเกิด .: 8 มีนาคม 2489
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาตร์มหาบัณฑิต มหาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ .: 250 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ .: 024336431
โทรสาร .: 024336431
E-mail .: vicha_ms@hotmail.com
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: กรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:1.ได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้วิจัยเรื่อง"การเผยแพร่ความรู้กฎหมายไปสู่ชนบท"ณเมืองเบลลาจิโอ ประเทศอิตาลี
2.ได้รับคัดเลือกเป็นตุลาการทำหน้าที่ต่สวน'กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม' ณ เมืองโคลเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
3.เป็นกรรมาธิการร่างกฎหมายแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.


หมายเลขสมาชิก : 086 นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

วันเดือนปีเกิด .: 4 มีนาคม 2495
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .: 999 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ .: 037425111
โทรสาร .: 037425200
E-mail .:
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .: -นายอำเภอหลายอำเภอ-หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย-รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-นักปกครอง 10 กระทราวงมหาดไทย-ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: ม.ว.ม. ,ป.ช.,ร.จ.ม.

50-06-29-จุฑาธวัชอินทรสุขศรี18

นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ข้อมูลจาก
http://thai100hr.com/45Top100/CEO/top05.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :ระบบดีทุกระบบ แต่งานจะดีอยู่ที่คน
ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช• นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
เริ่มรับราชการ ทำงานในกองคุ้มครองแรงงาน กรมแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ในงานหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการแรงงานมาโดยตลอด จนกระทั่งเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ. 2549
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• ริเริ่มการมีคณะกรรมการด้านเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ปี พ.ศ. 2514• ริเริ่มโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2537• ริเริ่มโครงการอบรมเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2537
- ได้รับรางวัลผู้สนับสนุนการป้องกันอุบัติภัย จากคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) สำนักปลัดนายกรัฐมรตรี พ.ศ. 2540 และ นักบริหารดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2542 สาขาการบริหารและคุ้มครองแรงงาน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย- กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการของวุฒิสภา
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม• มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงาน• ด้านการจัดหางานให้บุคคลที่อยู่ในวัยแรงงาน
กิจกรรมเพื่อสังคม
การบรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนั้นยังเป็นผู้บรรยายด้านกฎหมายแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

50-06-29-อรรถกฤชวิสุทธิพันธ์27

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
สิงห์แดงรุ่น 27
Human Resources Director บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
http://thai100hr.com/45Top100/Professional/pro19.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้บริษัทมี Competitive Advantage คือ บุคลากรของบริษัท ดังนั้น บทบาทของผู้ที่จะทำงาน HR ในปัจจุบันและในอนาคต จะต้องเน้นมากขึ้นในเรื่องของการเป็น Business Partner และ People Strategic Advisor มากยิ่ง ๆ ขึ้น กล่าวคือ ต้องทราบลักษณะธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน เพื่อร่วมกับ Top Executive Team ในการกำหนด Direction /Vision/ Mission ขององค์กร ในขณะเดียวกันต้องสามารถที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์ทางด้านบุคลากร เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมสายงานต่างๆ (ทั้ง Business & Support Functions) ให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดย HR จะเป็น Change Agent ที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ Active Learning & Active Coaching ร่วมกับ Line Manager ด้วยการสนับสนุน หรือด้วยการ Challenger Business Manager และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ CEO และ Top Team ขององค์กร ดังนั้น ความรู้พื้นฐานใน HRM Area ของผู้ที่ทำงาน HR ต้องแน่นในทุก ๆ ด้าน แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ ต้องมีความสามารถในการนำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ ( Applicability and Adaptability ) ต้องมี Interpersonal Communication ที่ดี / Think out of the boxes และมีความกล้าที่จะเสนอแนวความคิดที่ขัดแย้งหรือมุมมองอื่น ๆ ต่อ Top Executive เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ( Challenge )
โดยสรุป การเป็น HR ที่มีคุณภาพจะต้องรู้คน รู้ธุรกิจ รู้ทฤษฎีและปรับใช้ได้ดี ตลอดจน กล้าพูด กล้า challenge ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานในสายอาชีพและเพื่อความสำเร็จตลอดจนความเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Art – Public Administration University of Southern California , USA
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
• การพัฒนาและฝึกอบรม โดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมพนักงานตามสายงานและระดับพนักงาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย บมจ. 2527 – 2529 บมจ. ปตท.สผ. 2534 – 2536 บมจ. เสริมสุข 2546 - ปัจจุบัน
บริหารค่าจ้างเงินเดือน
• ปรับระบบโครงสร้างค่าจ้างและโครงสร้างตำแหน่งงานทั้งหมด บงล. MCC (มหาชน) 2536 – 2539
• ปรับปรุงระบบการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนทั้งระบบขององค์กร Standard Chartered Bank 2541 - 2544
• ดำเนินการประเมินค่างานและปรับระบบการบริหารค่าจ้าง โครงสร้างค่าจ้าง หลังจากการ Take Over บมจ. ธนาคารนครธน ของ Standard Chartered Bank 2543 – 2545
• การทำ Due Deligent, Merger & Acquistion และ Culture Integration ในการควบรวมบริษัท ของ Standard Chartered Bank 2543 – 2545
• ริเริ่มการสร้างทีมงาน HR สมัยใหม่ที่เป็น Professional และเน้นการเป็น Business Partner ตั้งแต่ยุคที่ HR ยังคงทำหน้าที่ Operations และยังไม่มีความสำคัญเช่นทุกวันนี้ ของ บงล. MCC (มหาชน) Standard Chartered Bank บมจ. เสริมสุข
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• เป็น committee ในการประสานงานกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในการทำ Talent Management และ e-recruitment ของ Standard Chartered Bank
• ใช้ระบบใหม่ในการคัดเลือกพนักงานขายประจำสาขาของธนาคารในประเทศไทย หลังจาก take over ธนาคารนครธน แล้ว ( Roundtable Behavior Expression Assessment) ของ Standard Chartered Bank
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
• การบริหารแรงงานสัมพันธ์
• Career Planning
• Succession Planning
• Due Diligent/Merger & Acquisition & Culture Integration
• Talent Management
• Business Partnership & Strategic Partner to CEO & Executives
กิจกรรมเพื่อสังคม
• บรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เป็น Non Profit Organization เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศศิน TMA NIDA
• กรรมการให้กับ Human Capital Club
• ให้คำปรึกษาด้าน HRM, HRD ในการพัฒนาหลักสูตร ด้าน HR ให้กับองค์กรเอกชนและราชการ
• กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาโททางด้านจิตวิทยาและการบริหารงานบุคคลให้กับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคมตลอดเวลา

50-06-29-วีรศักดิ์ชุณหจักร28ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมโอเรียนเต็ล
ข้อมูลจาก
http://thai100hr.com/45Top100/Professional/pro15.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
องค์กรจะประสบความสำเร็จได้มาจากส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ Hardware และ Software (คน)
ขั้นตอนในการดูแล Software คือ ขั้นที่ 1. Software ที่ถูกเลือกต้องดีที่สุด ขั้นที่ 2. Maintain Software เลี้ยงดูให้มีความสุข ขั้นที่ 3. พัฒนา Software ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“BE UNDERSTANDABLE/ BE REASONABLE”
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
• ปริญญาโท M.A. in Communications University of Illinois ( Chicago , USA )
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
• งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมโอเรียนเต็ล อาทิ เช่น การสรรหาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างองค์กร การปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน และสำรวจความคิดเห็นเพื่อรับฟังและให้คำปรึกษา
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• ผลการดำเนินงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของโรงแรมในเครือฯในเรื่อง Collegue Commitment Survey และได้รับรางวัล ”Best Employee in Thailand 2003 By Hewitt
• ริเริ่มโครงการโรงเรียนในโรงแรม และ โครงการ Oversea Cross Exposure
• ทำการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดเวลา เช่น โครงการปรับอัตราค่าจ้าง
• การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต, โครงการสร้างห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร,โครงการปลูกป่า/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ สภากาชาดไทย ร.ร.บ้านหนองหมูน้อย(จ.สระแก้ว)
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• ด้านการคัดสรรหาบุคลากร เช่น เทคนิคที่ใช้ในการสัมภาษณ์ฯ
• ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กร
• ด้านการบริหารโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
• Counseling : ให้คำปรึกษา
• ด้านการต่อรองและสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานในองค์กร
• ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
• Salary/Benefits Survey ในกลุ่มโรงแรม
กิจกรรมเพื่อสังคม
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 12 ปี
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• บรรยายพิเศษ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น “Value Creation Through Human Capital”

50-06-29-อาภรณ์ภู่วิทยพันธ์42อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ สิงห์แดงรุ่น 42
ผู้อำนวยการ เอเอ เอชอาร์ โซลูชั่น
ข้อมูลจาก
http://thai100hr.com/45Top100/Academic/Aca07.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิสัยทัศน์หรือมุมมองต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปนั้น มองว่างานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฟังก์ชั่นงานของนักทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น จะเป็นหน้าที่งานหรือภารกิจที่สำคัญของผู้บริารทุกรดับที่จะต้องร่วมมือ ให้ความสำคัญต่อการจูงใจและรักษาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่นหรือคนที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ( High Performance ) และมีศักยภาพในการทำงานดีเยี่ยม ( High Potential ) เพราะบุคคลเหล่านั้นจะถือว่าเป็นฐานทัพที่สำคัญที่จะนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และภารกิจที่ท้าทายต่อไปสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ก็คือ จะทำอย่างไรให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่วมต่อระบบ กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิคศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
2536 – 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2546 – 2549 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549 ผู้อำนวยการโครงการ Career Path/Succession Planning/IDPs บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด
ผู้อำนวยการโครงการ Competency, IDPs บริษัท กฤษดานคร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการในทีม Build To Last Implementation บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• นักเขียนหนังสือในหมวดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• คอลัมนิสต์ในคอลัมภ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• นักจิตวิทยาที่ตอบปัญหาในหัวข้อ Ask Expert ในเว็บไซด์ NationsJobs
• ผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชมรม สมาคม หรืองาน Coffee Brief ต่าง ๆ ของสมาคม
• ผู้เชี่ยวชาญในการตอบคำถาม Ask Expert ในเว็บไซด์ nationejobs.co.th หัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาตนเอง
• วางแผนการจัด HR Forum ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเส้นทางสู่การเป็นนักเขียน วิทยากร และที่ปรึกษาในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำและพัฒนา Job Description บนพื้นฐานของ KPIs และ Competencies การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เป็นต้น
• ที่ปรึกษาในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ \
• การตรวจสอบเครื่องมือวัด/ทดสอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหาความเที่ยง( Validity ) ของเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัย
กิจกรรมเพื่อสังคม
• อาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยพายัพ
• คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบทดสอบ
• คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท
• ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคม Compassion International ที่เชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดทำ Competency ของตำแหน่งงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนบทความ หนังสือ พอคเก็ตบุคส์ และวารสารภายในลงสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับคณบดี และอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ผู้ดำเนินการอภิปราย ในหัวข้อเรื่อง Performance Management ในงาน “Thailand HR Knowledge Sharing Day & Exposition 2005” สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
• เขียนบทความทางวิชาการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เว็บไซด์ของเอชอาร์ เซ็นเตอร์ (
www.hrcenter.co.th )

50-06-27-สิงห์แดงวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนา จัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ และโล่เกียรติคุณ ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550http://www.tu.ac.th/news/2007/06/20.htm#500620-134a

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณามอบ เข็มเกียรติยศ ประจำปี 2550 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า ผู้ที่เคยทำงานให้มหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และเป็นผู้มีจริยธรรมอันปรากฏเด่นชัด พร้อมมอบโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่า ดีเด่น ประจำปี 2550 แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม จำนวน 6 ท่าน ได้แก่


1. นางสาวงามพรรณ เวชชาชีวะ ผู้ได้รับรางวัลซีไรท์ สาขาวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง อาเซียนประจำปี พ.ศ.2549
2. นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงาน3. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง


4. นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

5. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์6. นายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมอบโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้


1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
2. นายเจริญสุข ชุมศรี3. นางชนิดา เกตุเอม
4. นางชาลอต โทณวณิก
5. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
6. อาจารย์ ดิเรก เจริญผล
7. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
8. นางภาวศรี หาญวิริยะกุล9. ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล
10. นายสมมาตร สุขสมยา
11. นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
12. พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตตโสภโณ)
13. นายเอนก เจริญพิริยะเวศ
14. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
15. หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศในวาระครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 09.00-10.30 น.ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์50-06-13-ประสิทธิ์ คชโคตร19


ปลัดประสิทธิ์ คชโคตร
ข้อมูลข่าวจาก

http://www.kalasinnews.com/NewS/viewtopic.php?t=3219


บุคคลคุณภาพท่านนี้ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ หลายตำแหน่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งตำแหน่งปลัดจังหวัด, ประธาน กกต.จังหวัด และยังเป็นผู้มีความสามารถด้านการสอน เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ ท่านประสิทธิ์ คชโคตร เป็นรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอชายแดน 7 ปี ได้รับทุนโคลัมโบ ไปศึกษาต่อระดับ Post Graduate Diploma ด้านการบริหารการศึกษา ที่ Leeds University ประเทศอังกฤษ และอบรมด้าน School Management ที่ เอดินเบอระและสก๊อตแลนด์ จบแล้วกลับมารับราชการที่สำนักงานการศึกษาท้องถิ่นที่กรมการปกครอง สอบชิงทุนรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านการวางแผนพัฒนา ซึ่งจัดการสอบโดยกรมวิเทศสหการ ( Dtec ) คะแนนมาเป็นอันดับ 1 สำเร็จปริญญาโทจาก Institute of Social Studies ที่กรุงเฮก เมื่อ พ.ศ. 2529 เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอ 4 อำเภอ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามรายละเอียดผลงานที่ภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ ที่ได้ท่านมาบริหารและพัฒนาจังหวัดเร็วๆ นี้ครับ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.dopakalasin.com/

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว"

48-06-31-ต้นฉบับข่าวสิงห์แดง

เนื่องในศุภวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2525 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมถ์ พล.อ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( สาขาการระหว่างประเทศและการทูต ) 2532 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,สมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์ และชุมนุมโขนธรรมศาสตร์ จัดแสดงโขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตอนอัครนารีสีดา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2548 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงโขนธรรมศาสตร์อีกครั้งหลังจากไม่ได้เสด็จมา 33 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และในปีนี้ ประธานองค์การอนามัยโลก จะมาทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเกียรติคุณอาหารปลอดภัย หรือฟูดเซฟตี้อวอร์ดเหรียญแรก และเหรียญเดียวในประวัติศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคมด้วย ...... และได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน กฤษฎิน บุตร อรัญ [ B 11 HN 2534 ] - ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ณ พระราชวังไกลกังวล …..…สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ .รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2523 นอกจากจะมีพระประสูติกาล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรศิริโชติ พระโอรสแล้ว ในปี 2548 นี้แล้ว พระธิดาพระองค์ใหญ่ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ( นิติศาสตร์ มธ 2540 ) ได้ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางกฏหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา และ พระธิดาพระองค์เล็ก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ก็ได้เข้าไปเป็น นิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกด้วย............เมื่อไม่นานมานี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็ทรงค้นพบหนังสือแผนที่โบราณในราชสำนักจำนวน 17 ชิ้น ภายในพระบรมมหาราชวังชั้นในโดยความบังเอิญ ซึ่งเป็นภาพเขียนด้วยสีฝุ่นบนผ้าใบครอบคลุมบริเวณประเทศไทย และเอเชียใต้ทั้งหมด และนำมาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คเป็นภาษาอังกฤษชื่อ Royal Siamese Maps War and Trade in Nineteenth Century Thailand หนา 208 หน้า ภาพประกอบจำนวน 378 ภาพ 4 สีทั้งเล่ม ........พระองค์ท่านเคยเสด็จฯเยือนประเทศจีนถึง 20 ครั้ง และเป็นเจ้าฟ้าฯองค์แรกของโลกที่เสด็จเยือนจีนครบทั้ง 31 มณฑลและมหานคร และเป็นเจ้าฟ้าฯองค์แรกที่ทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ม.ปักกิ่งด้วยพระองค์เองเป็นเวลาถึง 1 เดือนเต็ม ในหนังสือจากฮวงโหสู่เจ้าพระยา ของ บมจ.ธ.กสิกรไทย บอกไว้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นสายใยมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที่สำคัญที่สุด ชาวจีนในประเทศจีนเรียกขานพระองค์ว่า ซือหลินทงกงจู่... ซือ หมายถึง บทกวี, หลิน หมายถึง หยกสวยงาม, ทง หมายถึง ปราดเปรื่อง, กงจู่ หมายถึง เจ้าหญิง คนจีนเรียกขานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่า “เจ้าหญิงแห่งบทกวี และหยกงามผู้ปราดเปรื่อง” .....และในการแสดงกาชาดคอนเสิรต์ ครั้งที่ 33 ปี 2548 นี้ น.อ. มนัสวี บูรณพงศ์ ร.น. [ EPA 14 ] ผอ.กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้เพลงใหม่ที่แต่งในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษาคือ เพลง ราชนารีศรีแผ่นดิน มาเล่นเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ด้วย........คุณ ( หญิง ) ชวลี [ อึ่ง ] อมาตยกุล [ EPA 08 ] ในตอนแรกได้ถวายตัวในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2522 โดยทำงานอยู่กองราชเลขานุการ และเคยมารับใช้ทำงานถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บางช่วงหลังจากเรียนจบที่มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมาจัดห้องสมุดให้ ตอนหลังถึงได้มาอยู่กับทูลกระหม่อม ตอนนี้มีหน้าที่หลักในการดูแลวังสระปทุม โดยมีคำจำกัดความสั้นๆว่า หน้าที่คือ ดูแลวังให้มีชีวิต ดูแลทุกชีวิตในวัง และมีหน้าที่ดูแลแก๊ง “เซเว่น อีเลฟเว่น ( 7 + 11 )” ซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยง พันธุ์ผู้ 4 พันธุ์เมีย 14 โดยมีเจ้า “ทิฟฟี่” สุนัขพันธุ์ฟอกซ์ เทอร์เรีย เป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวแรกที่วังสระปทุม แล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีลูกมีหลานเต็มไปหมด แบ่งเป็นแก๊งๆ อาทิ แก๊งยาดม ได้แก่ ทิฟฟี่ วิกส์ วาเป็กซ์ โป๊ยเซียน พิมเสน แป๊ะฮวยอิ๊ว แก๊งลูกปลา ได้แก่ ปักเป้า โลมา พะยูน แก๊งลูกนก ได้แก่ กาเหว่า ขมิ้น ปรอด แก๊งสมุนไพร ได้แก่ มหาหิงค์ ข่าหอม มะระ ชะพลู แก๊งชา ได้แก่ เกาซาน อู่หลง จุ้ยเซียน หลงจิ่ง โดยสมเด็จพระเทพรัตนฯ โปรดเลี้ยงสุนัขเพศเมียมากกว่าเพศผู้ เพราะสุนัขเพศเมียไม่มีปัญหาเรื่องฉี่เลอะเทอะ และพระองค์จะโปรดสุนัขทุกตัว แต่ตัวที่ทรงรักมากที่สุดคือ “แป๊ะฮวยอิ๊ว” พันธุ์เซนต์ เบอร์นาร์ด ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วน “5 ดารา” ที่เคยไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์งาน ‘จิตรลดา’ ทั้ง 5 เป็นเพศเมีย คือ “แป๊ะฮวยอิ๊ว” 3 1 / 2 ปี พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด “วาเป๊กซ์” 4 ปี พันธุ์โกลเด้นรีทริฟเวอร์ “วิค” 4 ปี พันธุ์ลาบราดอร์ “กาละแม” 3 ปี พันธุ์พูเดิลสีช็อกโกแลต และ “โป๊ยเซียน” 4 ปี พันธุ์พูเดิลสีดำ “คุณอึ่ง” เป็นผู้ที่มีวิธีคลายเครียดในแบบ ฉบับของตัวเอง “เวลาเครียดจะชอบไปไหว้ พระที่นับถือมากๆ ก็พระอาจารย์แบน ที่สกลนคร ท่านจะสอนว่า ปัญหานี้แก้ได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็วางลงเสีย จะแบกไว้ทำไม” นอกจากฟังธรรมะแล้ว “คุณอึ่ง” ยังคลายเครียดด้วยการขยำดินแล้วทำดอกไม้ดิน “ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปซื้อดิน นั่นแหละเครียดแล้ว ที่เลือกปั้นดอกไม้ดินเวลาที่เครียด เพราะมันได้ขยำ เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง นึกถึงหน้าคนที่โกรธก็ขยำดิน แต่ถ้าให้ขยำเฉยๆไม่ได้อะไรก็ไม่เอา เลยขยำออกมาเป็นดอกไม้ พองานเสร็จก็จะเอาไปแต่งที่พระตำหนัก ...........สุธิดา ‘บิ๋ม’ พงษ์พานิช ลูกสาวคนกลางของ เสริมศักดิ์ [ B18 MA2513 HN 2531 ] ร.ม.ช.มหาดไทย และ ระเบียบรัตน์ [ แดง ] พงษ์พานิช [ B 21 HN 2546 ] สว.ขอนแก่น จบปริญญาโทสาขาพัฒนาชนบทจากอังกฤษ ก็กลับมาประจำทำงานที่ สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ….... เขมภร เสมารัตน์ [ กาญจนา - ฮาวาย- ] [ B 28 ] เจ้าหน้าที่กองงานสำนักพระราชวัง ประสพอุบัติเหตุ เนื่องจากรถตามขบวนเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลำดับที่ 4 หักหลบและพุ่งชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน ที่ ต.สระกระเทียม อเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2548 โดยได้รับบาดเจ็บที่หน้าและขา แพทย์ได้เย็บแผลให้และอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว..............จารวี [ นิว ] ธาราจันทร์ [ B 38 ] คุณพ่อคุณแม่ถวายตัวให้อยู่ในพระอุปการะของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 โดยเข้ามาอยู่ในพระบรมมหาราชวังรวมกับเด็กๆที่ท่านทรงพระอุปการะ จนจบปริญญาตรี และสมัครเข้าทำงานตามที่ต่างๆไว้ 6 - 7 แห่ง และได้งานแทบทุกแห่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านทรงช่วยเลือกให้ทำงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยเหตุผลว่าเป็นบริษัทใหญ่มั่นคง และเริ่มกิจการจากไม่มีอะไรเลย แต่สามารถตั้งตัวมาได้ขนาดนี้ ทรงให้ไปเรียนรู้ระบบงานว่าเขาทำอย่างไรถึงเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้ อีกทั้งบริษัทนี้ทำธุรกิจการเกษตร น่าจะเชื่อมต่อกับงานในวังเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านได้ ปัจจุบัน นิว เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมในวังและงานการกุศลทั้งหมด นอกจากชีวิตส่วนตัวแล้ว ชีวิตครอบครัว ก็ยังทรงพระเมตตาประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้อีกด้วย นอกเวลางานแล้วนิวก็ยังได้ไปเฝ้าพระองค์ท่านอยู่เสมอและตามเสด็จไปตามงานต่างๆที่โปรดเกล้าให้ไป รวมทั้งที่พระตำหนักปลายเนิน คลองเตยด้วย...........สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อนุสรณ์ 72 ปี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการบริจาคเงินบูชาพระพุทธสิงหธรรมมงคล และพระเครื่องหลวงปู่ทวด ด้านหลัง ภ.ป.ร. ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2545 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี มหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2547 ............เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 71 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการมอบเข็มเกียรติยศแก่ศิษย์เก่า หรือผู้ที่เคยทำงานให้กับมหาวิทยาลัย และทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างมาก ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2548 และได้พิจารณาศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรม ให้เป็นผู้สมควรได้รับ โล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2548 จำนวน 3 ท่าน โดยมีสิงห์แดงเราได้ 1 ท่าน คือ นาย สุจริต ปัจฉิมนันท์ ( B 18 EPA 01 HN 2532 ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวงฯลฯ………..นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ยังมอบโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2548 ให้แก่บุคคลดังต่อไปอีกจำนวน 16 ท่าน โดยมีสิงห์แดงเราได้รับจำนวน 4 ท่าน คือ
1. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ศิริโรจน์ ( B 01 MA 2496 HN 2544 ) ที่ปรึกษาสมาคมรัฐศาสตร์ฯ และรองประธานมูลนิธิ รัฐศาสตร์แห่ง มธ.
2. นายนที เปรมรัศมี ( B 19 HN 2536 ) ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ( EPA 01 ) กรรมการผู้จัดการ บจก บางกอกมีเดียเอเยนซี่ ผู้ผลิตรายการทางสถานีโทรทัศน์
4. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ ( MPE 11 ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
5. นาย วิชัย ทองแตง [ EPA 11 ] ปธ.กก.บห.บจก.ประสิทธิ์พัฒนา / กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนิติศาสตร์
และนอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2548 ยังได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ [ B 24 ] หน.สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มธ.เป็นกรรมการ และมีประธานกรรมการบริหารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ที่มี รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร [ B 12 HN 2528,2543 ] เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นกรรมการและเลขานุการ และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2548 วันที่ 25 เมษายน 2548 มีมติประกาศยกย่องครูดีเด่น ประจำปี 2547 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี ศรีธรรมรัฐ [ B 21 MA 2517 ] อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ เป็นครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุณลักษณ์ ชลิดาพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนสาขามนุษยศาสตร์ ไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2539 คือ เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย รับราชการหรือทำงานในมหาวิทยาลัย มาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้อุทิศตนให้กับการสอน 2. เป็นผู้มีความเสียสละและอุทิศตนให้แก่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น มีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ 3. เป็นแบบอย่างของความเป็นครูที่ดี ได้แก่ ให้คำแนะนำแก่ นักศึกษา ชี้นำนักศึกษาก้าวไปในแนวทางที่ถูกต้อง มีประวัติส่วนตัวดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม 4. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน 5. เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์ และเป็นที่ชื่นชมยินดีของเพื่อนร่วมงาน และ 6. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาควรเสนอเพียงประการเดียว ระหว่างครูดีเด่นหรือกีรตยาจารย์............ฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 61 ที่เพิ่งผ่านไปในเดือน ม.ค. ธรรมศาสตร์ชนะ 1 - 0 หลังจากที่ไม่เคยชนะมานานหลายปี โดยมี บำรุง บุญพรหม [ B 49 ] อยู่ร่วมเล่นอยู่ด้วยในกองหลัง วันนั้นคนที่ทำประตูได้นั้นเตะเข้าได้เพียงลูกเดียว แต่คนที่เป็นขวัญใจของคนดูชาวธรรมศาสตร์ทั้งสนาม คือ อัมรินทร์ [ อั้ม ] เยาว์คำ [ B 52 ] ประตูผู้เซฟลูกหวาดเสียวเอาไว้ได้มากมายหลายลูกท่ามกลางความใจหายใจคว่ำของชาว มธ. จากการแข่งขันทั้งหมด 59 ครั้ง มธ.เราเป็นฝ่ายชนะ 19 ครั้ง แพ้ 12 ครั้ง และ แนวการเชียร์ในปีนี้ของธรรมศาสตร์ คือ ” โดมเชียร์โดมเพราะธรรมศาสตร์รัก(ษ์)กัน ”นอกจากนั้นฝ่ายการนักศึกษาก็มีโครงการ ” กี่หมื่นกี่แสนภัย คนไทยไม่ทิ้งกัน เพราะ ธรรมศาสตร์ สอนฉันให้ รักประชาชน ” โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์รับบริจาคสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อีกด้วย.......... และก่อนหน้าวันงานฟุตบอลประเพณี 1 วันก็มีการแข่งขันฟุตบอลโดมชรา-จามจุรีโรยมีขึ้นที่สนามศุภชลาศัยเช่นกันโดยมี ประเจียด สกุลวงศ์ [ B 8 HN 2535 ] เป็นประธานฝ่ายโดมชราเช่นเคย และมี ภิรมย์ [ ต๋อง ] สิมะเสถียร [ B 17 MA 2512 HN 2545 ] รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เจ้าของสถานที่มาดูแลด้วย นักกีฬารุ่น VIP ( อายุ 60 ปี ) นอกจากพี่ประเจียดแล้ว ยังมี โชคชัย สุวารี [ B 10 ],รศ. อัษฎางค์ ปาณิกบุตร [ B 11 ],พ.ต.อ..วิชัย ชุ่มจินดา [ B 13 ] ,สุทธิชัย [ ติ๋ว ] ทรรศนสฤษดิ์ [ B 13 HN 2542 ] ซึ่งเคยบอกว่า ผมเคยเกือบตายมาแล้ว แต่รอดมาได้ เพราะออกวิ่งทุกเช้า และทีมนี้มีประตูเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชื่อ พิสิฐ เกตุผาสุข [ B 16 HN 2545 ] เลยชนะไป 1- 0 รุ่น 2 เป็นรุ่น อายุ 50 ปี มี พล.ต.ต. พรภัทร์ [ อ๊อด ] สุยะนันท์ [ B 18 EPA 01 HN 2535 ] รองผู้บัญชาการ สตม. ,สมลักษณ์ [ แอม ] หิรัญบูรณะ [ B 20 MA 2516 HN 2536 ] ผู้บริหารอาวุโส ธปท พ.ต.อ. วรพล [ จิ๋ม ] อินทเส [ B 20 ] ผกก.สภอ.อรัญประเทศ พัลลภ [ แอ๊ด ] ภูอิสระกิจ [ B 22 ] เจ้าของกิจการไม้แปรรูป และ พล.ต. สนั่น พงษ์ประสพ [ EPA 10 ] ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ผู้มาเป็นกำลังหลักในการแข่งขันกีฬาต่างๆของชาว มธ.รุ่นนี้ชนะไป 3-1 ส่วนรุ่นอายุ 40 ปี เสมอ 1-1.........การแสดงโขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่เพิ่งผ่านไปในกลางเดือน พฤษภาคม 2548 นี้ ม.ล.วัลย์วิภา นักวิจัยเชี่ยวชาญ 9 สถาบันไทยคดีศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมโขนธรรมศาสตร์ ภริยา ร.อ. จรัสพงษ์ บุรุษรัตนพันธ์ [ EPA 06 ] ผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.การบินไทย เป็นประธานกรรมการฝ่ายการแสดง ปีนี้ชาวสิงห์แดงเราอดีตโขนธรรมศาสตร์ถอดใจแพ้สังขารย้ายไปเป็นคนดูกันมากมาย เหลือ พ.ต.ท.ชาญชัย [ ต้อย ] เสริมศรี [ B 18 ] หัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดกระบัง มาเป็นสุครีพ ส่วนหนุมาน คือ ภูวดล ( ต้น ) สายเสมา [ B 46 ] แห่งสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. ทางฝ่ายลงกา ผู้แสดงเป็นทศกัณฐ์ เป็นสิงห์แดงใหม่หมาดๆทั้งคู่ คือ พ.ต.อ. มานิต ธนสันติ [ EPA 16 ] แห่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ วิรัช ศรีพงษ์ [ B 57 ] ลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ และผู้ชนะเลิศการตอบคำถามเกี่ยวกับรามเกียรติ์ในรายการแฟนพันธุ์แท้ เคยเป็นอดีตผู้แสดงในฐานะสมาชิกสมทบโขนธรรมศาสตร์ มาก่อนหน้านี้แล้ว 9 ปี ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนชั้น ม.2 รร.สาธิต มศว.ประสานมิตรอยู่ และกลายมาเป็น สิงห์แดง รุ่น 57 ก่อนวันแสดงเพียงไม่กี่วัน สมใจคุณแม่ชาวยุโรป ที่มีใจเป็นไทยเต็มร้อย ที่ตามมาดูแลลูกชายตลอด ส่วนพิเภกคือ ปกาศิต แก้วมงคล [ B 55 ] รองประธานชุมนุมโขนธรรมศาสตร์ ฝ่ายรังสิต และจะมาเป็นประธานชุมนุมโขนธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษาใหม่นี้ ส่วน อัครเดช สุภัคกุล [ MPE 14 ] อดีตเด็กเลี้ยงเจ้าสามสีของอ.คึกฤทธิ์ ก็มาเป็นพญาครุฑ ทิพพยานของท้าวมาลีวราชในการแสดงครั้งนี้ด้วย...............มีผู้เล่าให้ฟังว่า สุปราณี ภรรยา เจริญจิตต์ ณ สงขลา [ B 01 HN 2528 ] อดีต รมช.มหาดไทย ถึงแก่กรรม เมื่อเดือนมกราคม 2548 โดยก้มลงกราบพระพุทธรูปหลังจากเสร็จจากเจริญสมาธิ แล้วฟุบลงบนท่อนแขนของสามีผู้กราบพระอยู่เคียงข้าง หลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือน พี่เจริญจิตต์ ก็สูญเสียคุณแม่ตามไปอีกคน..... วิโรจน์ ราชรักษ์ [ B 01 ] ถึงแก่กรรมไปแล้วตั้งแต่ 27 ต.ค. 2547 พี่วิโรจน์เคยเป็น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.2532 – 4 ผู้ดูแลความสงบของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นผู้วางนโยบายตามแนวความคิด ” แดนใต้สันติ ” เป็นอดีตนักกีฬาเพาะกายที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดชายงามของมหาวิทยาลัย เป็นเซียนพระ ที่วงการพระเครื่องยอบรับว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านนี้ และเป็นผู้ที่เคยกล่าวไว้ว่า ที่ดินของเมืองไทยนั้นแพงที่สุดในโลก โดยดูตัวอย่างจากพระบางรุ่นที่มีราคาองค์ละหลายๆล้านบาท แต่ใช่ที่ดินเพียง 2-3 ตารางนิ้วเอง พี่วิโรจน์เป็น” สิงห์ใต้ ”ที่ไต่เต้าจากปลัดอำเภอขึ้นเป็นผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด ภาคใต้ เป็นสุภาพบุรุษนักปกครอง เป็นเพชรเม็ดงามของกระทรวงมหาดไทย ผู้มีคาถา 5 หนัก คือ ปากหนัก หูหนัก ใจหนัก คิดหนัก ทำงานหนัก และเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่ 4 มิติ มิติแรกคือ พ่อหรือพี่ มิติที่ 2 คือครู มิติที่ 3 คือ เพื่อน และมิติที่ 4 คือผู้บังคับบัญชา สมัยที่เป็นผวจ.สตูล ก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในการปราบขบวนการแร่เถื่อนทางฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวเกาะตะรุเตา และได้ถูกเลือกมาดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปัตตานี สมัยที่มีปัญหาการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน สมัยนั้นมีผู้หลงผิดมามอบตัวร่วมพัฒนาชาติไทยเกือบ 700 คน และได้จัดงานประกาศให้เกิดสันติสุขชื่องาน ” วันปัตตานีมีสุข ” และจัดงานชกมวย ” ศึกสะท้านปัตตานี ” มีผู้มาร่วมงานเกือบ 30,000 คน โดยไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเลย และปัจจุบันนี้ก็มีชายหาด” ราชรักษ์ ” อยู่ที่จ.ปัตตานี ............. สมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ [ B 02 HN 2530 ] ถึงแก่กรรมไปเมื่อปลายเดือน ก.พ.2548 นี้ ...........อำพล สิงหโกวินท์ [ B 08 HN 2535 ] พี่ชายของ ผศ. เสาวลักษณ์ สุขวิรัช [ B 21 ] แห่งคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง เลื่อนจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด ขึ้นเป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดแล้ว.....อัจฉรา ยอดเพชร ลูกสาว อำนวย ยอดเพชร [ B 09 ]ได้รับเลือกเป็นทูตมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 23 ที่ตุรกีระหว่าง 11-21 สิงหาคมด้วย…......กฤตวิทย์ ศรีพสุธา [ B 10 HN 2535 ] รอง กก.ผจก.วิริยะประกันภัยมอบรถยก-ลากพร้อมอุปกรณ์ช่างมูลค่า 1.4 ล้านบาทให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ในภารกิจของตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ......ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสอน [ B 12 HN 2533 ] อดีตเอกอัครราชทูต ณ.กรุง Bayan Kuwait เกษียณฯแล้วมาช่วยลูกสาวเปิดห้องอาหาร วอล์ค คาเฟ่ ที่ ไพร์มเพลสพลาซ่า ถ.แจ้งวัฒนะ.....พ.ต.ท. สาระนัย ปิยะกุล [ B 12 MA 2516 ] และ พ.ต.ท. ก้องเกียรติ สังข์เจริญ [ B 12 ] ก็ล่วงลับไปสู่อีกภพชาติหนึ่งแล้ว.........ณรงค์ หรือโอภาส [ B13 MA2508 ] อดีตปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยที่ไปเป็นนายอำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เคยสัมภาษณ์ ผู้ชนะการประกวดธิดาเกษตรบ้านแพ้วในสมัยหนึ่งว่า วันข้างหน้าตั้งใจจะทำอะไร ธิดาเกษตรผู้นั้นตอบว่าอยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และในพุทธศักราช 2548 นี้ อดีตธิดาเกษตรผู้นั้นได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ และเพิ่งถวายพระประสูติกาลพระโอรสองค์สำคัญเมื่อไม่นานมานี้เอง ส่วนน้องชาย สุริยันต์ หรือโอภาส [ B 23 ] ตอนนี้ก็ไปเป็น ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อยู่ที่ อ.บ้านแพ้ว.........ประจวบ ไชยสาส์น [ B14 HN 2528,2529 ] หัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีรายประเทศ อินเดีย และกลุ่มประเทศ BIMST – EC เพิ่งได้โฮลอินวัน เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ พาร์ 3 หลุมยากที่สุดของสนามนี้ และในฐานะ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ในปี2548 นี้ โดยมี อภัย จันทนจุลกะ [ B13 MA 2508 B 13 HN 2536 ] ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย ส่วน สมนึก พิมลเสถียร [ B 18 HN 2547 ] รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เจ้าของไอเดียโครงการ SML ของรัฐบาล นอกจากจะได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ เดือน ธันวาคม 2547 แล้วก็ยังได้ศิษย์เก่าดีเด่นในวันสิงห์คืนถ้ำที่ผ่านมาในเดือนเดียวกันอีกด้วย....พล ต.ท. พูลสวัสดิ์ [ แป๊ว ] ลาลาภ [ B14 MA2509 ] เพิ่งไปทำบุญกับ พระมหา นิคม วุฒิกาโร [ B14 MA2510 ] เปรียญ 5 เจ้าอาวาสวัดโรงวัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่…….....อุไรวรรณ ภัทรกานต์ [ B 16 ] ภริยา ชาญ ภัทรกานต์ [ B15 MA2516 ] เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ซึ่งมีผลงานโครงการแรกของ บริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ โครงการบ้านราชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ บ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน เป็นเจ้าของโครงการบ้านคุณภาพบนทำเลทองกลางเมือง เป็นอุทยานบ้านหรูในสังคมมีระดับ ที่มีกลิ่นอายและมนต์ขลังของศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้และไม้ดอกนานาพันธุ์ตลอดทั้งโครงการ พร้อมความสมบูรณ์แบบของ "บ้านอัจฉริยะ" มีเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนำเอาระบบ Home Automation เข้ามาใช้ในทุก ๆ โครงการของบริษัท ภายใต้แนวคิดของ "Smart Home" เพื่อทำให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ที่มอบความปลอดภัยให้ชีวิตทันสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นรายแรก และบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบ้านในเมือง ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้น่ามองและน่าอยู่ยิ่งขึ้น และแม้ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก แต่ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าโครงการขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในเมือง ที่ต้องการมีบ้านไม่ไกลจากที่ทำงาน เป็นบ้านในเมืองใหญ่ ที่จะพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นว่า ในเมืองใหญ่ที่มีแต่ความแออัด ก็สามารถมีบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ สนใจติดต่อดูได้ที่ โครงการราชพฤกษ์ วงแหวน-เพชรเกษมโครงการราชพฤกษ์ สุขุมวิท และโครงการสราญพฤกษ์ รามคำแหง-ลาดพร้าว……… พิเชียร คูสมิทธิ์ [ B 16 ] กรรมการผู้จัดการ บจก.อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ ( ประเทศไทย ) ร่วมกับมูลนิธิอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคชุดของขวัญมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ ศิริรัตน์ [ เม้า ] อายุวัฒน์ [ B 20 ] รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุในสังกัดกรมฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีของบริษัท ……อำไพพรรณ Melton หุตะดิลก [ B 16 ] นายกสมาคมไทยลาสเวกัส รัฐเนวาดา ได้จัดพิธีเปิดที่ทำการ สมาคมฯ ที่ไทยทาวน์เซ็นเตอร์ ลาสเวกัส เมื่อวันที่ 10 พ.ค. แล้วโดยมี อิสินธร [ น้อย ] สอนไว [ B 25 ] กงสุลใหญ่ ณ.นครลอสแอนเจลิส ไปเป็นประธานและมีบริการกงสุลสัญจร ตลอดวัน.....ร.ต. ยอดชาย ชูศรี [ B 17 ] มาเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฎิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และมีกลุ่มผู้ชุมนุมจากกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมเยียนถึงที่ทำการเมื่อไม่นานมานี้..........มานิตย์ [ ปุ้ย ] ลือประไพ [ B 17 HN 2547 ] นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คู่ชีวิตของ สนธยา ลือประไพ [ B 17 ] แห่งสำนักงบประมาณ เพิ่งเป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆของสมาชิกสมาคม.............พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคยมีคำตอบหลังคำถามนักข่าวถึงสิวเม็ดใหญ่ผุดขึ้นตรงหน้าผากซ้ายว่า ‘ผมกำลังแตกเนื้อหนุ่ม สิวเลยขึ้น ’ ต่างกับ สุขสันต์ วิเวกเมธากร [ B 17 HN 2546 ] เจ้าของนามปากกา เล่าชวนหัว ผู้มีเป้าหมายที่จะสร้างสถิติเขียนพ็อกเก็ตบุ๊คให้ได้ครบ 100 เล่มในชีวิต อาจารย์ผู้ชำนาญการโหงวเฮ้งแห่งรายการ ‘ติ๋มซำข้ามขอบฟ้า’ ทางคลื่นวิทยุสามัญประจำบ้าน 97.5 เมกะเฮิรตซ์ ที่ทายทักว่า ‘เป็นอาการน่ากังวล’ เกิดจากความหงุดหงิดภายในของคนเหนือที่ผิดสำแดง ไม่ต้องโฉลกกับการกรีดยาง หรืออาหารอย่างน้ำบูดูของคนใต้................พิชัย [ เฮง ] ไชยพจน์พานิช [ B 18 MA 2517 HN 2536 ] รองปลัดกรุงเทพมหานคร อดีตผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จัดบูรณะเสาชิงช้า ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของบ้านเมือง โดยบูรณะชั่วคราวไว้ก่อนโดยมี บ.เอกชนมาทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเมื่อหาไม้สักทองหรือไม้ตะเคียนทองมาเปลี่ยนใหม่ได้ ก็จะเอาไม้ต้นเดิมไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ และหากหาไม้มาใหม่ได้ทันจะจัดทำพิธีตรียัมปวาย ในเดือน มกราคม 2549 เพื่อร่วมเฉลิมฉลององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเฉลิมฉลองที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาด้วย.........โซฟี ศรีภรรยา ภักดี [ ยุ้ย ] ธนะปุระ [ B 18 ] เป็นนักร้องเพลงโซปราโนเรืองนาม ที่คอเพลงคลาสสิครู้จักกันดี และเคยมาร้องเพลงโชว์ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ด้วย............วรฉัตร ทีงาม [ B 18 ] ปลัดจังหวัดระยองเพิ่งจัดงานมงคลสมรสให้กับบุตรชายที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยองเมื่อเดือน พฤษภาคมโดยมี เพื่อนร่วมรุ่นทั้ง รมช.มหาดไทย,และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเป็นงานสังสรรค์สิงห์ 18 กลายๆไปอีกงานหนึ่ง...................เหตุการณ์ธรณีวิบัติภัย เมื่อเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 7.58 นาฬิกา ที่ละติจูด 3.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.7 องศาตะวันออก ลึกลงไปใต้ทะเลราว 10 กิโลเมตร แผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวเป็นแนวยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรในแนวเหนือ-ใต้ ขึ้นไปถึงหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรู้สึกได้ในหลายประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ความรุนแรงของแผ่นดินไหวใต้น้ำขนาด 7 - 7.5 ริคเตอร์ ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้น้ำใต้มหาสมุทรเกิดเป็นคลื่นขนาดยักษ์ที่มีพลังทำลายล้างชายฝั่งและเกาะแก่งต่าง ๆ ที่มันเคลื่อนตัวไปถึง แต่วันนั้นเครือข่ายสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวนานาชาติตรวจจับความรุนแรงได้ถึง 8.9 ริคเตอร์ ( ต่อมาปรับเป็น 9 ริคเตอร์ ) โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่เหนือเกาะสุมาตรา ห่างจากเมืองบันดา อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ราว 250 กิโลเมตร เวลา 8.13 นาฬิกา ในมหาสมุทรอินเดีย ฝั่งอันดามันของไทย คลื่นสึนามิที่มีความสูงตั้งแต่ 5 - 15 เมตรเริ่มทยอยซัดเข้าใส่หมู่เกาะ และชายฝั่งทะเลของประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย มาเลเซีย หมู่เกาะมัลดีฟส์ สิงคโปร์ และชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวราว 500 กิโลเมตร นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดียได้รู้จักกับมหันตภัย สึนามิ เช่นเดียวกับทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ทั่วโลกประจักษ์ว่านี่เป็นมหันตภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในโลกอีกครั้ง เมื่อการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ชี้ว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ 100 ปี โดยระดับความรุนแรงสูงสุดอยู่ที่ 9 ริคเตอร์ จัดเป็นความรุนแรงอันดับ 5 เมื่อเทียบกับที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2443 และเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลกในรอบ 40 ปี และแม้ว่ามหันตภัยคลื่นยักษ์ในต้นศตวรรษที่ 21 นี้จะไม่ใช่ครั้งที่รุนแรงที่สุดในโลก ( ในแง่ของระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว และความสูงของคลื่นยักษ์ ) แต่เป็นครั้งที่ “สึนามิ” คร่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คลื่นยักษ์ที่ซัดเข้าใส่ชายฝั่งทะเลอันดามันในเช้าวันนั้น สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และคนท้องถิ่นในหกจังหวัดของประเทศไทยอย่างย่อยยับ ในความเป็นจริง จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเหนือเกาะสุมาตรา ทิศทางของคลื่นจึงน่าจะมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลัก แต่ร่องรอยของคลื่นสึนามิที่เห็นได้ชัดเจนจากแนวไม้ล้ม กลับมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือแสดงว่ามีอะไรบางอย่างในภูมิประเทศใต้ทะเลเหนือจากจุดนี้ ที่หักเหทิศทางคลื่นให้เบี่ยงลงใต้ ถ้าสึนามิไม่ถูกสกัด มันคงแล่นขึ้นแม่น้ำกระบุรี พร้อมกับหายนะและคนตายอีกมากมายกว่านี้ อีก 2 วันต่อมาก็มีการค้นพบรอยแยกแผ่นดินที่ลุกขึ้นมาคึกคักใหม่บริเวณอ่าวแหลมสน และมีรายงานว่าเกาะบริเวณนั้นหายไปทั้งเกาะ บางทีรอยแยกนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหักมุมเปลี่ยนทิศคลื่นก็เป็นได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น รอยแยกนั้นก็นับว่าเป็นรอยแยกศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยชีวิตชาวระนองไว้ เมื่อประสบเหตุ รัฐบาลไทยมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นที่สำนักงานการท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตและศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่สั่งการ รับแจ้ง และค้นหาผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระดมหน่วยงานปฏิบัติการทั้งฝ่ายทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ และตำรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ค้นหาผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รอดชีวิต รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากสายการบินต่าง ๆ ช่วยขนย้ายนักท่องเที่ยวมาที่ดอนเมือง โดยใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราที่ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่รับรองผู้ประสบภัย เหตุการณ์นี้มีชื่อพวกเราชาวสิงห์แดงเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งที่มีอยู่ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์และอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติการต่างๆอีกมากมายจนไม่สามารถมาเอ่ยในคอลัมน์นี้ได้หมด ภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของประเทศเท่านั้น แต่ถือเป็นประวัติศาสตร์ร่วมของมวลมนุษย์ที่สำคัญยิ่งครั้งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์โลกต้องบันทึกไว้ และก็มีปรากฏการณ์ “คลื่นน้ำใจสู้ภัยสึนามิ” เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก แทบทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะอยู่วงการไหน ต่างออกมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อแบ่งปันความทุกข์ของผู้ประสบภัยอย่างเสมอกัน เหตุการณ์นี้มีผู้เสียหายคู่หนึ่งที่เป็นชาวสิงห์แดงคือ ชาญณรงค์ [ จิ้งหรีด ] [ B 19 ] และ รัตนพร เตชะรัชต์กิจ [ B 22 ] เจ้าของ พีพีชาลีบีชรีสอร์ท ที่เกาะพีพีกระบี่ ซึ่งวันเกิดเหตุ พี่จิ้งหรีดกำลังสังสรรค์อยู่กับเพื่อนๆสิงห์แดงรุ่น 19 ที่ราชตฤณมัยสมาคม ก่อนที่รีบกลับด่วนไปค้นหาผู้สูญหายทั้งหลายใต้ซากโรงแรมที่ปรักหักพังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยมี ดร. วิชนี [ อี๊ด ] คุปตะวาทิน [ B 19 ] อาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC เพื่อนรักร่วมรุ่นติดตามสอดส่องดูแลข่าวคราวด้วยความห่วงใยอยู่ตลอด และใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่วาดภาพสีน้ำเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสพภัย และหลังจากภัยพิบัติที่มีมาคนที่มีภาระหนักหน่วงอีกคนหนึ่งคือ ชัยสงค์ [ โอะ ] ชูฤทธิ์ [ B 21 ] ผอ.ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ททท..........เพ็ญโฉม [ อ้อย ] อินเจริญศักดิ์ [ B19 HN 2534 ] เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเนปาล ภริยา ประจวบ อินเจริญศักดิ์ [ B 19 ] ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่ ” เทพนิวาส ” ( Des Nivas ) ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล ที่มีอาณาบริเวณถึง 8 ไร่ เปิดตัวหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง ” พระมหาชนก ” ภาคการ์ตูน ฉบับแปลเป็นภาษาเนปาลี-อังกฤษ ซึ่งแปลโดย พระวิปัสสี พระภิกษุเนปาล ผู้ได้มาจำพรรษา ณ.วัดบวรนิเวศวิหาร และเป็นผู้ซึ่งทูลขอพระบรมราชานุญาตแปลหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการแปลเป็นภาษาต่างประเทศเป็นครั้งแรก กระทรวงการต่างประเทศ และ บมจ.การบินไทย ได้ร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ โดยมอบหมายให้ บมจ.อัมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์ พับบลิชชิ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ จำนวนประมาณ 30,000 เล่ม โดยจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆในเนปาล โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 20,000 เล่ม ที่เหลืออีก 10,000 เล่ม บมจ.การบินไทยจะนำไปเผยแพร่ในเที่ยวบินและพิจารณาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ วันที่มีงานเลี้ยงรับรองเป็นวันที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 500 คน ทางสถานเอกอัครราชฑูตได้แจกหนังสือแก่แขกที่มาร่วมงานคนละ 1 ฉบับ โดยขอให้ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปมอบให้วัดสิริกิตต์วิหาร ในเมืองกีรติปูร์ ที่พระวิปัสสีผู้แปลเคยจำพรรษา เมือง ” Janakpur ” หรือ ” มิถิลานคร ” ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือก็เป็นเมืองที่มีอยู่จริงทางตอนใต้ของเนปาล และเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของต้นมะม่วงสำคัญที่มีการกล่าวถึงในหนังสือ และในงานนั้นท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวทิ้งท้ายในนามของสถานเอกอัครราชทูตไว้ว่า ” นมัสเต ยินดีต้อนรับสู่ราชอาณาจักรเนปาล ดินแดนที่เวลาดูเหมือนว่าจะหมุนช้าๆ และเต็มไปด้วยความสงบงามของชีวิต ”...... ......... ภาวศรี หาญวิริยะกุล [ B 19 ]ประธานสมาคมนายจ้างธุรกิจรถยนตร์ ,นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ กรุงเทพฯ ภาค 310 เอ.2,ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างไทยและชมรม SMET ฐานเศรษฐกิจ,อุปนายกสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์,รองประธาน ชพร.กรุงเทพมหานคร ฝ่ายนันทนาการ,ที่ปรึกษาชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม นายหน้าราคาพิเศษในธุรกิจรถยนตร์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ได้นำทุนการศึกษา ของ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ มาให้แก่นักศึกษา มธ.เนื่องในวันสถาปนาปีนี้ด้วย.......ว่าที่ ร.ต. ไพโรจน์ สุวรรณฉวี [ B 20 MA 2515 HN 2534] ส.ส.นครราชสีมา เขต 10 ไทยรักไทย ที่ปรึกษา รมว เกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายลำไยปี 48 ให้กับผู้ว่าฯทั่วประเทศ โดยแนะนำกลเม็ดในการรณรงค์ให้คนไทยหันมากินลำไยว่า ลำไยนั้นเป็นยาโด๊ปชั้นดี กินแล้วแรงเยี่ยม......พ.ต.อ. การุณ กลิ่นประยูร [ B 20 ] ผกก.สน.พญาไท คู่ชีวิตของ สุดา กลิ่นประยูร [ B 20 ] เมื่อตอนต้นปี พ.ต.อ.การุณได้ประสพอุบัติเหตุขณะที่มาอำนวยการจราจรในท้องที่ และได้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ใน ร.พ. ตอนนี้กลับมาทำงานดังเดิมแล้ว และสน.พญาไทได้เป็นสถานีตำรวจนำร่องของ กองบัญชาการตำรวจนครบาลในการริเริ่มเอาระบบ ” IT ” เข้ามาปฏิบัติงาน ในกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารสถานีตำรวจนครบาลแบบบูรณาการ โดยให้ สน.เป็นระดับผู้ปฏิบัติที่ต้องสัมผัสกับประชาชน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่เข้าถึงชุมชน และเชื่อมโยงกันทุกส่วน มีทักษะในการจัดการ เมื่อเมีเหตุเกิดขึ้นต้องเข้าถึงและบริการ ประชาชนให้ทันท่วงที เอาใจเขามาใส่ใจเรา…...ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับ ผศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ [ B 20 ] ผอ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ที่ นาง เตียง แซ่อึ้ง มารดาอายุ 76 ถูกวัยรุ่นสาว 3 คนขับขี่จักรยานซ้อนท้ายชนจนเสียชีวิตเมื่อต้นปีที่แล้ว.........จิราภรณ์ เกษรสุจริต [ B 20 ] ได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงาน 10 ชช.) แล้วโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ..... ฐานิต ชัยยศ [ B 20 EPA 08 ] ได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548...........ทรงยศ แววหงษ์ [B 20 ] อ.คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สาธารณะ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนาคต แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจฟรี และพร้อมที่จะตอบข้อขัดข้องสงสัย ตลอดจนให้ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย.............ปรีดี บุญซื่อ [ B 20 ] ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการตลาด บมจ.การบินไทย ร่วมกับผู้จัดการโครงการ ” หมีมิตรภาพจากสหรัฐอเมริกาสู่เด็กไทย ” ส่งมอบตุ๊กตาหมีให้กับเด็กไทยในชนบท เป็นนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนทั่วประเทศ และเด็กๆที่ประสพภัยพิบัติในภาคใต้ จำนวน 200 คน..........มีผู้มาบอกเล่าให้ฟังอยู่เสมอถึงความงดงามตามธรรมชาติของ ‘คำแสด รีสอร์ต’ บนเนื้อที่ 120 ไร่ ริมแควใหญ่ กาญจนบุรี เจ้าของชื่อ สุรพงษ์ เผ่าวิบูลย์ สถาปนิกผู้จบการศึกษาจากเยอรมนี และ ลัดดาวัลย์ [ แป้น ] เผ่าวิบูลย์ [ B 20 ]......... ยิ่งศักดิ์ โค้วสุรัตน์ [ B 20 HN 2545 ] นักเขียนเจ้าของนามปากกา ” อีแร้ง ” อดีตสจ๊วตการบินไทย เมื่อ 15 ปีที่แล้ว เคยไปจัดหลักสูตรและสอนงานด้านการบริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยู่ 5 ปี แล้วพบว่าตำราทางด้านนี้ของไทยเราไม่มีเลย มีแต่แปลของต่างประเทศมา เลยลุกขึ้นมาแต่งหนังสือ ” ตำราทองของการบริการ ” ขึ้นมา 2 เล่ม ขายดิบขายดี ดังระเบิดเถิดเทิง แล้วไม่ได้เขียนอีก เพราะสุขภาพไม่ดี แต่เมื่อปีที่แล้ว ชาติชาย อุทัยพันธ์ [ B 33 ] คู่ใจพี่” ปลัดหมู ” เป็นเลขานุการกรมการปกครอง ได้ติดต่อมาหาบอกว่า ท่านนายกฯมีคำสั่งให้ทางกรมการปกครองเร่งปรับปรุงและสอนงานบริการแก่ข้าราชการในกรมฯใหม่ให้ทันสมัยและถูกใจประชาชน โดยมีหัวข้อหลักคือการสร้างทักษะและจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน ให้แก่นายอำเภอทั่วประเทศ และพบว่า ” อีแร้ง ” เป็นรุ่นพี่สิงห์แดงที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เลยติดต่อมาให้ไปเป็นวิทยากร เมื่อเสร็จจากเป็นวิทยากรงานนี้แล้วจึงเกิดพลังและแรงใจที่จะเขียน ” ตำราทองของการบริการ ” ขึ้นมา อีกเล่ม เป็น เล่ม 3... สุนทร [ โจ ] อุทารวุฒิพงศ์ [ B 20 ] จบรัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ในปี 2511 แล้วเข้ารับราชการในสำนักข่าวกรองแห่งชาติอยู่เกือบปี ก็ลาออก เพื่อศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี 2517 จนสำเร็จปริญญาโท ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาล ไวท์ เมมโมเรียล เมดิคอล เซนเตอร์ และเป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์ แห่งแคลิฟอร์เนีย ในปี 2546 ไปอเมริกาตอนแรกเคยคิดจะกลับมาทำงานที่เมืองไทย แต่ชีวิตเริ่มหักเหเมื่อภรรยาคลอดลูกแฝดหญิงก่อนกำหนดหลังตั้งครรภ์ได้แค่ 4 เดือนเศษ แฝดคนพี่อยู่ในตู้อบ 3 เดือน ตาบอดเพราะจอประสาทตาขาด แฝดคนน้องไม่แข็งแรง เพราะปอดเสียไม่ทำงาน ต้องอยู่ในตู้อบ 7 เดือน ใช้เครื่องปั๊มหัวใจเป็นแรมเดือน ระยะเวลา 3 ปีแรกต้องพาลูกเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเวลา เวลานอนไม่เคยใส่ชุดนอน เพราะต้องพร้อมเสมอที่จะต้องออกไปโรงพยาบาล ชีวิตมีแต่โรงพยาบาล โบสถ์ และ โรงเรียน สมัยที่ลูกยังเล็กต้องเผชิญปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความเป็นและความตาย พอลูกโตขึ้นก็พบสิ่งท้าทายทางการศึกษา เพราะการพัฒนาด้านสมองขณะที่อยู่ในท้องแม่ไม่สมบูรณ์ ส่วนสิ่งที่ท้าทายในสังคมคือการยอมรับ เลี้ยงลูกมา 18 ปีอุทิศความสุขส่วนตัวทั้งหมดให้กับลูก ไปไหนไปด้วยกัน สอนให้เขาช่วยตัวเองให้มากที่สุด ฝึกให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเอง ได้ประกอบอาชีพ มีเพื่อน เข้าสังคม เป็นความหวังสูงสุด ที่จะให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากไม่มีพ่อแม่ ปัจจุบัน ภรรยาเป็นประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ภายใต้โครงสร้างใหม่ของสมาคมธรรมศาสตร์ที่แคลิฟอร์เนีย โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร สนองนโยบายของอาจารย์ ปรีดี พนมยงค์ ” สาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า ” จัดกิจกรรมให้เด็กไทยที่พิการทำงานช่วยสังคม โดยนำอาหารไปเลี้ยง โฮมเลส เดือนละ 1 ครั้ง ออกเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสที่สถานพักฟื้นคนชรา รวมถึงเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลเด็ก และรวบรวมจัดตั้งกลุ่มพ่อแม่คนไทยรวมถึงคนลาวและคนเขมร ที่มีลูกพิการ โดยทางสมาคมฯประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและให้ข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา น้ำตาเคยหลั่งไหลเพราะสงสารลูกมากยิ่งกว่าน้ำทะเล แต่มาถึงวันนี้กลับกลายเป็นน้ำตาแห่งความชื่นชมยินดี ที่ลูกสาวมีจิตใจงาม ร้องเพลงช่วยงานกุศลในฐานะตัวแทนคนพิการทั่วโลก เพื่อหาทุนให้กับองค์กรในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย แผ่นดินเกิดของพ่อและแม่ เมื่อปีพ.ศ. 2546 ได้จัดงานวันธรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมฯ ได้เงินมาจำนวน 7,000 เหรียญดอลลาร์อเมริกา และเดินทางมาเมืองไทย มามอบเงินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้งกองทุนให้นักศึกษาผู้พิการของธรรมศาสตร์ เมื่อกลางปี 2547 และมาร่วมงานสังสรรค์ สิงห์ 20 เป็นครั้งแรก หลังจากที่จากกันไปกว่า 30 ปี.................คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการ มี สุจริต ปัจฉิมนันท์ [ B 18 EPA 01 HN 2532 ] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคการเมืองมี สุรินทร์ พิศสุวรรณ [ B 20 HN 2532 ] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการ มี สุจริต ปัจฉิมนันท์ [ B 18 EPA 01 HN 2532 ] และ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ [ B 24 ] เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคมนอกพื้นที่…… สมชาย ชุ่มรัตน์ [ B 20 HN 2535,2545] ผวจ.สระแก้ว และพัชรา ( ตุ๊กตา ) [ B 22 ] คุณนาย ผวจ นายกเหล่ากาชาดจ.สระแก้ว ได้ให้การบุกเบิกส่งเสริม กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหันทราย ตั้งแต่มารับตำแหน่งใหม่ๆ ประมาณ 4 ปีแล้ว ผ้าไหมหันทราย เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้โล่เกียรติคุณชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี เป็น หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และได้รางวัลอื่นๆระดับจังหวัดมากมาย และปัจจุบันได้มีการทอผ้าไหมลายรูปผีเสื้อ เป็นของที่ระลึกของจังหวัด เนื่องจากจังหวัดได้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเหล่าผีเสื้อหลายร้อยชนิดมากที่สุดในประเทศไทย เป็นเมืองผีเสื้อ ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา.......…อภิวัฒน์ ( สุเทพ ) โควินทรานนท์ [ B 20 ] ผจก.แผนกสินค้าใหม่ บจก.กันยงวัฒนา ผู้ชำนาญการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาว่างในวันหยุดประมาณเดือนละครั้ง เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมตามสถานที่ต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจฟรี สนใจขอร่วมกลุ่มได้ และงานที่ถนัดที่สุด คือการนำชมบ้านอาจารย์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ในฐานะอดีตศิษย์ก้นกุฎิ.........รองราชเลขาธิการ เตช คู่ชีวิตของ เพ็ญศรี บุนนาค [ B 20 ] เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย............. ชูจิรา [อี๊ด] กองแก้ว [ B 21 ] ได้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ที่มี กิตติ ลิ้มชัยกิจ [B 20 HN 2546] เป็นรองปลัดกระทรวง หน.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย,มาลัยวัลย์ กุลทนันท์ [B 19 ] เป็น ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์,พ.ต.อ. สุเทพ สัตถาผล [ EPA 06 ] เป็น ผอ.สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ปิติธรรม ฐิติมนตรี [ EPA 11 ] เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ปปส, เพิ่มพงษ์ เชาวลิต [B 26 MA 2527 ] เป็น ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ วรรณา ม่วงสุข [ B 26 ] เป็นเลขานุการกรมคุมประพฤติ.......ครีรินทร์ แทนกิจการกุล [ B 21 ] เจ้าของ บ.สหมิคมีเดีย และคู่ชีวิต ในระยะหลังๆนี้มาทำงานเต็มตัวที่สนามหลวง ปี 3 สัปดาห์ คือสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน มาฆะบูชา,วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา และในปีนี้รถบุปผชาติแสดงเอกลักษณ์พระพุทธศาสนาในงานวันวิสาขบูชา ของกลุ่มเขต ชนะเลิศเป็นครั้งที่ 3 ว่าที่ ร.ต. เศวตชัย [ ช้าง ] ทรัพย์บุญมี ผอ.เขตหนองจอก หน้าบาน [ B 23 MA 2519 ]........ ประกิจ โรจนดิลก [ B 21 ] นอภ.พนัสนิคม ชลบุรี หงุดหงิดใจเมื่อไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆตามหมู่บ้านในชนบท แล้วพบเห็นนักเรียนสาวรุ่นเป็นหางเครื่องออกมาโชว์ลีลาร้อนแรงไม่สุภาพ เลยประกาศลั่นกลางที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าต่อไปงานไหนมีหางเครื่องแบบนี้อย่ามาเชิญ และเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนแต่ละท้องที่ช่วยกันรณรงค์สอดส่องอย่าให้มี เพราะถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนและเป็นที่มาของสาเหตุการก่ออาชญากรรมทางเพศ...........เต็มสุข [ ติ่ง ] สุวรรณศร [ B 21 ] ผู้จัดการฝ่ายแข่งม้า ราชกรีฑาสโมสร จัดการแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทาน ”คิงส์คัพ” ครั้งที่ 53 ไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา…...สุวิทย์ สายเชื้อ [ B 21 ] เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆให้กับศูนย์การเรียนทางไกล กรุงเตหะราน ( สำนักงานที่เมืองกุม )ท่ามกลางความยินดีของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่นั่นที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนอย่างมากมาย............ ปริศนา [ แมว ] พงษ์ทัดศิริกุล [ B22 MA2518 : HN 2547 :] คู่ชีวิตของ สุรพล [ ป่อง ] พงษ์ทัดศิริกุล [ B22 ] นักปกครอง10 เป็นเลขาธิการหญิง คนแรกในรอบ 25 ปีของ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) โดยมี สมชาย เสียงหลาย [ EPA 04 ] เป็นรองเลขาธิการ ได้จัดโครงการ ” คิดดี ทำดี สังคมดี ” โครงการนี้ (สวช.)ร่วมกับกองทัพบก ได้จัดทำขึ้นเป็นการสานต่อจากโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา และในวาระที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทย” จึงเป็นโอกาสที่จะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการทำความดี รวมถึงกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร โดยเฉพาะการสร้างแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย โครงการ นี้จะเน้นแนวคิดหลัก 3 ประการคือ ความกตัญญู ความพอเพียง และความสามัคคี อันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของสังคม โดยนอกจากจะมีละครเรื่อง “อยู่กับก๋ง” บทประพันธ์ของหยก บูรพา ซึ่งทุกตอนล้วนมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจ สอดแทรกข้อคิด คำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต อันเป็นการริเริ่มโครงการแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเสริมแนวคิดอีก 2 รายการคือ การให้ทุนการศึกษากับเด็กดี ในกิจกรรม “หาหยกในโรงเรียน” และการประกวดเรียงความเรื่อง “คนดี คิดดี มีอยู่ใกล้ตัว” เป็นการ “เปิดพื้นที่” ให้เด็กดี คนดี ได้ปรากฏตัวในสื่อให้สังคมได้รับรู้ อันจะก่อให้เกิดกำลังใจ ความหวัง และเป็นแบบอย่างแก่ “คนดี” คนอื่นๆในสังคมต่อไปด้วย และมี ณภัทร [ พัด ]ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม [ B 22 ] กก.ผจก.บ.ทูแฮนด์ เจ้าของละครทีวีเรื่องสี่แผ่นดินที่เพิ่งจะผ่านไป มาร่วมเปิดตัวแถลงข่าวในโครงการ ”คนดี คิดดี สังคม” กับรมว.วัฒนธรรม,ผอ.สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และ เลขาธิการ สวช.พื่อนร่วมรุ่น เมื่อไม่นานมานี้ และผู้ที่สนใจข่าวการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ ทางโทรศัพท์และโทรสาร0-2247-0066 หรือ http://www.culture.go.th/oncc ถ้าสนใจจะรับข่าวสารกิจกรรม – การแสดงของศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางไปรษณีย์ เป็นประจำทุกเดือน โดยสมัครเป็น “สมาชิกลูกค้าสัมพันธ์” โดยซื้อตั๋วแลกเงินจำนวน 50 บาท ต่อปี ส่งมาที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230 โดย เขียนชื่อ และที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มาให้ชัดเจน หรือมาสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่หอประชุมใหญ่ เวลาที่มีการแสดง และห้องประชาสัมพันธ์ ศวท. ในเวลาราชการ (ห้องบริหาร 1 ).......... เดือนเต็ม อมรพันธ์ [ B22 MA 2518 ] รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนของ กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น มีการกำหนดไว้ 5 บริเวณ คือ 1.พื้นที่ภายในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร,ทางพิเศษศรีรัช,ทางพิเศษฉลองรัช ,ทางพิเศษบูรพาวิถี และในระยะ 50 เมตรจากเขตทางพิเศษทั้ง 2 ฟาก 2.พื้นที่ภายในเขตทางรถไฟสายเหนือ,สายใต้,สายตะวันออก ,สายตะวันตก ( วงเวียนใหญ่-มหาชัย) และในระยะ 50 เมตรจากเขตทางรถไฟทั้ง 2 ฟาก 3.พื้นที่ภายในเขตถนน 101 สาย ในกรุงเทพฯและในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทั้ง 2 ฟากถนน 4.พื้นที่ภายในรัศมี 200 เมตร ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรีย์พิทักษฺรัฐธรรมนูญ 5.พื้นที่ภายในระยะ 50 เมตร จากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งในเขตกรุงเทพฯ ประกาศดังกล่าวนี้ ยกเว้นการติดตั้งป้ายของทางราชการ หรือป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง...............สุวดี จงสถิตย์วัฒนา แห่ง นานมี ภรรยา พิชิต จงสถิตย์วัฒนา [B 22 ] แห่งบริษัท เอ เอ ฟุตแวร์ เตรียมงานต้อนรับหนังสือ “แฮร์รี่พอตเตอร์” เล่ม 6 ภาคภาษาอังกฤษพร้อมกันทั่วโลก ณ ร้านไลเบอรี่บุ๊คชอป สุขุมวิท 24 เสาร์ที่ 16 กรกฎานี้........... สามารถ แก้วมีชัย [ B 22 ] ส.ส.เชียงราย เขต 1 พรรคไทยรักไทย เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก่อนหน้านั้น สังเกตดี ๆ จะเห็นผู้แทน แดนเหนือในสยามประเทศ อย่าง "เฮียสามารถ" นั้นมีอะไรหลาย ๆ อย่า เปลี่ยนไป ที่ชัด ๆ คือริ้วรอยรอบดวงตาที่เข้มลึกเหมือนคนชอบนอนดึกไม่ปาน สืบไปสืบมาได้ความว่าเจ้าตัวนอนตี 1 ตี 2 รอดูมิวสิกวิดีโอ เพลง "นานแล้ว" ที่ลูกสาวสุดที่รัก นามว่า "น้องมิ้นท์" น.ส.สวรรยา แก้วมีชัย สาวน้อยวัยทีนเอจ ที่กำลังมีผลงานอัลบั้ม เพลงชุด 2 ในชีวิต ในสังกัดค่ายยักษ์ใหญ่ ที่ว่าชุดที่ 2 เพราะก่อนหน้านี้ "น้องมิ้นท์" เคยออกเทปชุด "มินิมิ้นท์" มาแล้วครั้งหนึ่ง เพลง "นานแล้ว" ที่ว่านี้นอกจากจะเป็นเพลงเปิดตัวแล้ว เจ้าตัวยังแต่งเนื้อร้องเองอีกต่างหาก รู้มาว่า "พี่สามารถ" ออกจะรัก จะหวง จะห่วงลูกสาวคนนี้เอามาก ๆ เห็นลูกสาวไปทำงาน ก็กลัวจะลำบาก เลยยกรถยนตร์คันโปรดให้ลูกสาวไว้ขับแทน ส่วนเจ้าตัวก็หันมาใช้รถเมล์ 35 บาท แทน รู้กันทั้งกลุ่ม ส.ส.พรรคไทยรักไทย ว่า ในช่วงนั้นวันไหนมีหนังสือพิมพ์ลงรูปน้องมิ้นท์ละก็วัน นั้นยอดคุณพ่ออย่าง "เฮียสามารถ" เป็นต้อง ถือหนังสือเล่มนั้น ติด ตัวเดินอวดข่าว ลูกสาวไปทั่ว ก็น้องทั้งน่ารัก ทั้งเก่ง พ่อคนไหนไม่เห่อ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว !!!..................คมธัช [ ป่อง ] ลิขนสุทธิ์ [ B 23 ] ไปเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายแรงงาน ) ที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ที่ ศรศิลป์ พลเตชา [ B18 EPA02 HN 2547 ] เป็นเอกอัครราชทูตแล้ว ส่วน ปกรณ์ อมรชีวิน [ B 22 MA 2517 ] กำลังจะย้ายกลับมาจากนครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ และน้องชาย บรรจง อมรชีวิน [ B 30 ] ตอนนี้เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมวิเทศสหการ ที่มี อภินันท์ [ ต๋อย ] ภัทรธิยานนท์ [ B 20 ] คู่ชีวิตของ ภาวัฒน์วดี [ จิ๊ ] ภัทรธิยานนท์ [ B 21 ] แห่ง บมจ.ธ.กรุงเทพฯ เป็นรองอธิบดี......... ปรัชญา [ เจ๊ก ] จินต์จันทร์วงศ์ [ B 23 ] นอภ.สามพราน คู่ชีวิตของ วารุณี จินต์จันทร์วงศ์ [ B 23 ] แห่งการเคหะแห่งชาติ ได้รับการสถาปนาเป็นนายกสโมสรไลออนส์สามพราน สันติภาพ 310 ดี ประจำปีบริหาร 2547-8.....ยุพตี [เล็ก] โกมารกุล ณ นคร [ B 23 ] มาร่วมหุ้นกับพี่ชายเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู ชื่อร้าน 142 รสเด็ด บนที่ดินของตระกูลริมถนนสาทรที่ว่างเว้นผู้เช่าอยู่ส่วนหนึ่ง ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์...... ศิริกุล [ แดง ] ยุวรี[ B 23 ] หนฝ.การเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย, สุพล [ เบิ้ม ] ดิฐสุขถาวร [ B 23 ] นอภ.หางดง และนาย กำธร เจริญวัฒน์ [ B 24 ] อดีตบรรณาธิการหน้าหนึ่งเดลินิวส์ ก็ล่วงลับเดินทางไปสู่ปรโลกกันแล้วเมื่อไม่นานมานี้...........ดร. เอนก [ ต้อ ] เพิ่มวงศ์เสนีย์ [ B 24 ] ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ( SML ) ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง.........กมนนุช ( จ๋อม ) สมบุญธวงษ์ [ B 26 ] ผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารและการเงิน ย้ายสำนักงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท) มาอยู่ที่เมืองทองธานีแล้วปัจจุบัน สสท มีโครงการอยู่ในปี 2548 นี้ ถึง 61 โครงการ เรื่องเด่นๆอันได้แก่ การปิดเวบไซต์ "thaienvi.net" นับเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรของไทยสำหรับครูและนักเรียนใหม่ล่าสุด,โรงพยาบาลต้นแบบลดมูลฝอย,รวมใจคุณพ่อคุณแม่ต้านภัยเสียง,ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม,การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา,ยุทธศาสตร์พัฒนาหัวหิน-ชะอำ,............พรพิชิต [ นกน้อย ] พัฒนถาบุตร [ B 26 ] ชาวเชียงใหม่ หลานชายของหม่อมธาดาขุนศึกเม็งราย และนายปรีดา พัฒนถาบุตร อดีต ส.ส.และรัฐมนตรีหลายสมัย ตอนที่เป็นนักศึกษา นกน้อยเคยเป็น พระเอกละครเวทีของมหาวิทยาลัย เรื่องอันตราคนี ของ ดร.มัทนี รัตนิน คู่กับ บุบผาสวัสดิ์ (สวัสดิ์-ชูโต)รัชตะตานันท์ และได้มาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา คู่รักคู่รส Coffee mate เป็นคู่แรกเมื่อ 25 ปีที่แล้ว หลังจากเรียนจบปริญญาตรีภายในเวลา 3 ปีครึ่ง นกน้อยก็ไปเป็นเซลล์ของสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิคนานถึง 10 ปี และเที่ยวเตร่เฮฮากับเพื่อนๆตามประสาหนุ่มโสด รวมทั้งพี่เบิร์ด สมัยที่ยังทำงานอยู่ที่ บมจ.ธ.กสิกรไทย สาขาท่าพระ อยู่ๆพี่เบิรด์เกิดดังระเบิดเถิดเทิง มีงานเข้ามามากมาย นกน้อยคนแก่กิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียน จึงมาช่วยจัดระบบการนัดหมาย จนต้องลาออกจากงานทั้งคู่ มาทำงานด้านบันเทิงเพียงอย่างเดียว นกน้อยจึงกลายเป็น ”ผู้จัดการส่วนตัว ”ของพี่เบิร์ด และเป็นที่ปรึกษาให้กับต้นสังกัดบริษัท จี เอ็ม แกรมมี่ ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ เรื่องค่าตอบแทนนั้นไม่เป็นที่เปิดเผย เอาเป็นว่าพี่เบิร์ดได้เยอะก็ให้เยอะ แต่พี่เบิร์ดไม่เคยได้น้อยนิดสักที ตั้งแต่ปี 2536 ที่บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ( มหาชน ) ที่ผงาดเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 70 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท จำหน่ายให้พนักงานในราคาสุทธิหุ้นละ 10 บาท บุคคลทั่วไปหุ้นละ 165 บาท พี่เบิร์ด ถือหุ้นมากเป็นอันดับ 8 มีตัวเลขมูลค่าหุ้นอยู่ในครอบครองถึง 133,000,000 บาท อ่านว่า หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านบาทถ้วน และพี่เบิร์ดก็เคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารว่า ”คู่ชีวิต ” ของพี่เบิร์ด มี 2 คน คือ พี่เล็ก ( บุษบา ดาวเรือง วารสารฯ มธ 2514 ) กับ พี่น้อย พี่เล็กดูแลเรื่องงานให้ 70 เปอร์เซนต์ เรื่องส่วนตัว 30 เปอร์เซนต์ พี่น้อย ติดตัวพี่เบิร์ด 70 เปอร์เซนต์ ข้ามเข้าไปในเรื่องงาน 30 เปอร์เซนต์ พี่น้อยเป็นคนทำทุกอย่างให้พี่เบิร์ด ยกเว้นแต่ไม่ได้ขึ้นไปเต้นไปร้องกับพี่เบิร์ดบนเวทีเท่านั้นแหละ ........กฤษณะ กสิโสภา [ B 27 ] ย้ายมาเป็นอัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 1 (รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ) แล้ว.... นิติ วิรัชวงศ์ [ B 27 ] ย้ายมาอยูที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ส่วนสอบสวน 1 แล้ว
...........สมชาย วิทย์ดำรงค์ [ B 27 ] ผอ.กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ตอนนี้สวมวิญญาณยอดนักขายมือทองด้วย เพราะกรมฯเป็นรับผิดชอบในเรื่องของสินค้าโอทอป และเมื่อไม่นานมานี้ก็เทขายเสื้อยืดสีฟ้า ที่กองอยู่เป็นภูเขาเลากาในกระทรวงมหาดไทยจนเกลี้ยง…….สุดาพร [ ป้อม ] ชุตินทรานนท์ [ B 27 ] ภริยา ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ส่งบุตรชายไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศจีน และโชคดีที่ได้ไปเรียนภาษาจีนกับพระอาจารย์ที่เคยถวายอักษรภาษาจีนกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเมื่อปีที่แล้ว ก็บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดปัญญานันทาราม โดย คุณยาย รศ.วรุณี ( รัศมิทัต ) วงษา และคุณย่า สุมาลี ชุตินทรานนท์ ผลัดกันไปทำบุญเลี้ยงพระทุกสัปดาห์ ..... พรวิชัย แช่มศิริวัฒน์ [ B 28 EPA 04 ].เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์....... ประภัสร์ ภรตพรหมมาตร์ [ B 28 ] กก.ผจก.บ.เวียงทองเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการธุรกิจส่งออกระหว่าประเทศไทยกับ สปป.ลาว เป็นล่ำเป็นสันมาหลายปีแล้ว........สุดารา [ แอน ] สุจฉายา [ B 28 ] ฝ่ายวิชาการ นิตยสารสารคดี หนังสือในเครือบ.วิริยะธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสวยงามประเภทสวยงามทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2548 จากหนังสือกรุงรัตนโกสินทร์เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ส่วน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ [ B 12 HN 2530 ] ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพ เรื่อง 14 ตุลา วันประชาธิปไตย ที่ทำร่วมกันกับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์........ โสภาวรรณ [ อร ] นุ่มฤทธิ์ [B 28 ] อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ( ไธมัส ) มาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว เคยประสพอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะควบคุมตัวเองไม่ได้ ปัจจุบันอยู่ตัวคนเดียวในวิทยาลัย ใครรู้จักหรือผ่านไปผ่านมาย่านนั้น แวะไปดูแลกันหน่อย..... สุมณี [ หนุ่ย ] วราชิต [ B 30 ] กก.ผจก.สัมพันธ์ประกันภัย นอกจากจะมีรายชื่อติดอันดับผู้บริจาคเงินล้านให้กับพรรคไทยรักไทยแล้ว ตอนนี้ก็มาซื้อรถโตโยต้า จำนวน 200 คัน เพื่อใช้ในโครงการรถใช้ระหว่างซ่อม ภายใต้แนวคิดเพื่อนกันตลอดไป โดยงบที่ใช้ซื้อรถยนตร์ดังกล่าวเป็นของอู่ซ่อม เนื่องจาก ก.ม.ไม่เอื้อให้บริษัทประกันภัยซื้อรถยนตร์เพื่ออำนวยความสดวกให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทจะเป็นฝ่ายประสานงานและดูแลด้านประกันภัยให้ และคาดว่าในสิ้นปีนี้ บริษัทจะมีผลการดำเนินงาน 4,000 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งการตลาดการประกันภัยรถยนตร์เป็นอันดับที่ 2 .......ชาติชาย [ ปู ] อารยวงศ์ [ B 31 ] เปิดบริษัท Earth Supply จำหน่ายตั๋วเครื่องบินและรับจองโรงแรม จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ในและต่างประเทศ จัดอบรมสัมมนาและดูงาน ในและต่างประเทศ จำหน่ายแพคเกจทัวร์,บริการข้อมูลท่องเที่ยว อยู่ข้างๆม.เกษตรศาสตร์ บางเขน......สุกฤตา เห็นเจริญ [ B 31 ] ย้ายกลับมาอยู่ที่บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิตตามเดิมแล้ว หลังจากถูกบริษัทอื่นซื้อตัวไปปีกว่า........ดร. เชาวนะ ไตรมาศ [ B 33 ] ผอ.สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ เพิ่งรับคำชมเชยอย่างอื้ออึงในฐานะผู้ดำเนินการอภิปราย ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 7 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ........ขอแสดงความเสียใจในมรณกรรมของ ละเอียด ภรรยา ฉลอง กัลยาณมิตร อดีต อ.ปค.,รองปลัด มท.คุณแม่สามีของ ฆนาวดี ( แหม่ม ) กัลยาณมิตร [ B 33 ] แห่งกระทรวงการต่างประเทศ มา ณ โอกาสนี้ ........ เศรษฐโชค [ มณฑล ] อ่างแก้ว [ B 33 ] มีบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 179 ตารงเมตร ชื่อบ้านปณาลี จำนวน 90 หลังขาย อยู่ที่ ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี.......จริยา จิราธิวัฒน์ [ B 35 ] ลูกสาวคนที่ 12 และลูกคนที่ 26 ของตระกูลจิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1,601.1 ล้านบาทในปี 2547 เมื่อเทียบกับปี 2546 มีกำไรสุทธิ 1,412.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย จากการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยการขยายสาขาใหม่จำนวน 4 สาขาในปี 2547 ได้แก่ สาขาฉะเชิงเทรา สำโรง ปัตตานี สุรินทร์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงรูปลักษณ์ใหม่ของสาขาเดิม ทั้งในซูเปอร์เซ็นเตอร์ และทาวน์เซ็นเตอร์หรือพื้นที่ให้เช่ารวม 11 สาขา หรือเกือบ 1 ใน 3 ของสาขาทั้งหมด รวมเป็นเงินทุนประมาณ 600 ล้านบาท "ในปีที่ผ่านมาถือว่า บิ๊กซีประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยกลยุทธ์ราคาถูกทุกวัน ตลอดจนการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถทำรายได้ได้ตามเป้าหมายกว่า 50,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าในปี 2548 จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตของยอดขาย พร้อมกับการลงทุนในการเพิ่มจำนวนสาขาใหม่ เพื่อขยายฐานรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย ตลอดจนรายได้ค่าเช่า และค่าบริการที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 52,750 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 12% จากปี 2546 ประกอบด้วยรายได้จากการขายรวม 47,412 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม 1,901 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีก 3,437 ล้านบาทโดยในปี 2548 บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาใหม่เพิ่มจำนวน 5 สาขา ในแหล่งการค้าและชุมชนที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ผู้บริโภค และในปี 2548 นี้บริษัทจะจัดเน้นแคมเปญและกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้นและใช้งบการ
ตลาดมากกว่าปีก่อนถึง 100 เปอร์เซนต์ โดยชูจุดเด่นการขายสินค้าราคาถูก ภายใต้แคมเปญถูกชัวร์ ที่ปัจจุบันมีถึงสัปดาห์ละ 1,000 รายการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้ามากขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพงและคลื่นยักษ์ทสึนามิที่ส่งผลให้กำลังซื้อผู้บริโภคอาจลดลง ล่าสุดนี้ บริษัทได้จัดแคมเปญสตาร์วอร์ บิ๊กซี ตะลุยจักรวาล พร้อมกันทั้ง 41 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบรับกระแสสตาร์วอร์ฟีเวอร์ และสานต่อกลยุทธ์การตลาดอิงกระแสโลก ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ตอกย้ำภาพลักษณ์ของบิ๊กซีด้านความสนุกสนานและทันสมัยในสายตาของผู้บริโภค และบริษัทจะขยายตลาดการทำสินค้าภายใต้ยี่ห้อของบริษัทเองอย่างต่อเนื่องทั้งยี่ห้อลีดเดอร์ไพรส์ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดัง แต่มีราคาถูกกว่าสินค้าทั่วไป 10-15 % และเฟิร์สไพร์ซ ราคาถูกกว่าสินค้าทั่วไป 30 % การที่บริษัทขายสินค้าแบรนด์เฮาส์ในราคาถูกได้ เพราะไม่ต้องเสียค่าการตลาดและลดต้นทุนโดยการทำบรรจุภัณฑ์แบบธรรมดา.....พลโท รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ราชองครักษ์พิเศษ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ คุณพ่อของ ร.ท. ทศพล ไชยโกมินทร์ [B 35 ] กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากรัฐบาลให้เป็น ครอบครัวร่มเย็นของจังหวัดกาญจนบุรี
...... กมลชนก [กวาง] เขมะโยธิน [B 37 ] ได้ลูกคนที่ 2 แล้วเป็นหญิง หลังจากได้ลูกชายคนโตมาแล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้...... พุทธพร อิ้วตกส้าน [ B 37 ] แห่งกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หอบสินสอด 5 ล้านบาท ไปขอเป็นเขยของ นพ.สัณห์และดร.สิริลักข์ ศัลยศิริแล้ว.......... ฉัตรชัย วิริยเวชกุล [ B 39 ] เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงออตตาวา แคนาดา ก็เพิ่งแต่งงานกับเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต ณ.กรุงมอสโคว์ รัสเซีย เมื่อแต่งงานเสร็จแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปประจำอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตที่ตนสังกัดอยู่จนกว่าจะครบวาระ..............อัษฎาวุธ [ เอ้ ] สาคริก [ B 39 ] อ.ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล บุตรชายเจ้าของคณะละครเวที ผกาวลี ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นทายาทรุ่นเหลน หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ( ศร ศิลปบรรเลง ) เจ้าสำนักดนตรีบ้านบาตร เอ้ เป็นผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวอัตชีวประวัติมหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่ง อุษาคเนย์ ด้วยการเขียนร่วมกับ อานันท์ นาคคง และสำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์ จากหนังสือเล่มนี้ทำให้ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องโหมโรง อ่านแล้วเกิดภาพประทับใจและจินตนาการ ในอันที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพยนตร์ ทั้งยังมอบหมายให้เอ้ รับผิดชอบงานเพลง และเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหาของภาพยนตร์ ทำให้ชื่อเสียงของ เอ้ เป็นที่รู้จักและกล่าวขานในฐานะผู้เลือกเพลงทั้งหมด 21 เพลง กับเบื้องหลังความสำเร็จส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องโหมโรง และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตีระนาดเอก 3 เพลง ในภาพยนตร์ คือ เพลงคางคกปากบ่อ ช่วงที่ครูศรในวัยเด็กหัดตีระนาด และช่วงกลางของเรื่องคือเพลงลาวเสี่ยงเทียน และเพลงแสนคำนึง ซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของเรื่อง และภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาหลายรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลดนตรียอดเยี่ยม เอ้เริ่มต้นชีวิตการทำงานจาก สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จากนั้นมาทำงานที่ห้องบันทึกเสียงของครอบครัวสาคริก ให้กับวงภุมริน และวงกอไผ่ จากนั้นได้ไปทำงานเป็นหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่โคราชในวันธรรมดา และในวันเสาร์อาทิตย์เป็นครูผู้สอนดนตรีไทยที่มูลนิธิฯ เมื่อ ม.มหิดลเปิดหลักสูตรใหม่ เอ้จึงย้ายมาสอนที่ม.มหิดล เพื่อสะดวกในการสอนลูกศิษย์ของมูลนิธิฯ ช่วงเย็นและวันหยุดได้อย่างเต็มที่ และเมื่อไม่นานมานี้ก็เอากรุนาฬิกาสมัยสงครามโลกของหลวงประดิษฐ์ไพเราะมาแสดงโชว์ในนิทรรศการที่แกรนด์ ฮอล สยามดิสคัพเวอรี่เซนเตอร์ เป็นนาฬิกาแขนผนังอายุมากกว่า 60 ปีเคยแขวนอยู่ที่บ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ถ.บ้านบาตรเมื่อปี 2473 เมื่อมีการทิ้งระเบิด ทุกอย่างเสียหาย นาฬิกาแขวนผนังเรือนนี้ไม่เป็นอะไรกลับมีสภาพสมบูรณ์ แต่หยุดเดินเพราะเป็นนาฬิกาไขลาน คุณค่าของนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้อยู่ที่การเดินที่เที่ยงตรง แต่อยู่ที่เรื่องราวของนาฬิกาที่เปรียบเสมือนข้อมูลหรือบันทึกชนิดหนึ่งในอดีต ซึ่งไม่เคยถูกซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ถูกเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวและบรรพบุรุษมากกว่าการบอกเวลา นาฬิกาเรือนนี้ได้ถูกหลวงประดิษฐ์ฯมอบเป็นมรดกให้ลูกสาวคนที่ 2 คือ นางมหาเทพกษัตรสมุท และตกทอดมาถึงเอ้ผู้เป็นหลานย่า นาฬิกาเรือนนี้ก็ถูกเอาไปประกอบฉากในภาพยนตร์เรื่อง” โหมโรง ”ด้วย ........ ธนากร [ อู๋ ] โปษยานนท์ [ B 43 ] เป็นพระเอกในละครเรื่อง” พรายปราถนา ” และ “ กลิ่นแก้วตำหนักขาว ” ที่จบไปแล้วทางช่อง 3 และอย่าลืมดู วรัทยา นิลคูหา [ B 53 ] ในตลาดน้ำดำเนินฯรัก ...... วรพันธุ์ ศรีวรนารถ [ B 46 ] บุตรชายอดีตผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ และ เภสัชกรผู้ชำนาญการ กรมแพทย์ทหารเรือ หลังจาก สำเร็จการศึกษาเป็นรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) สาขาการระหว่างประเทศ จาก ในวัยไม่ถึง ๒๐ ปีแล้ว ได้เข้าทำงานเป็น Management Trainee ของหน่วยงานกึ่งราชการแห่งหนึ่ง แล้วเป็นผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเป็นเวลา ๒ ปีครึ่ง หลังจากนั้นได้เบนเข็มมาสอบเข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศ ทำงานได้ ๒ ปี ก็สอบชิงทุน British Chevening ของกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขา International Politics ที่ University of Wales, Aberystwyth ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะคณะที่เรียนถือได้ว่าเป็นคณะที่เปิดสอนเฉพาะทางเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของโลก และปัจจุบันกลับมารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การทูต ๔ กรมองค์การระหว่างประเทศแล้ว..........ช้างน้อย กุญชร ณ.อยุธยา [ B 49 ] อดีตประธานเชียร์ มธ ลูกชายคนเล็กของอดีตรองนางสาวไทย ปริยา "ศรีวิชัย" กุญชร ณ อยุธยา เป็นช้างเชือกกลาง 1 ใน 3 ของคุณพ่อมีชื่อแปลว่าช้างเหมือนกัน เวลามีเพื่อนโทรฯไปหาที่บ้าน ขอพูดกับ ” ช้าง ” จะถูกถามกลับไปว่า ” ช้างไหน ” และหลังจากรับปริญญาจากรั้วโดม ก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อทดแทนพระคุณบิดา-มารดา ที่เชียงใหม่ ก่อนบินไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ต่างประเทศ ปัจจุบันนอกจากจะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนิตยสาร A day weekly แล้วยัง พ่วงงานดีเจคลื่นแพ็ทเรดิโอด้วย และเพิ่งจะบรรจุศพคุณย่าคุณหญิงพิมะลา ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้........ม.ล. พินิตพันธุ์ [ บั๊บ ] บริพัตร [ B 50 ] ทายาทเจ้าของวังสวนผักกาด มาเป็นอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ.แล้ว ขณะที่ คุณพ่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้แจ้งยอดบัญชีทรัพย์สินคราวเป็น รมช.ต่างประเทศกลางปี 2541 ว่ามี 472,098,500 บาท ( อ่านว่า สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) เป็นทรัพย์มรดกตกทอดจากเสด็จปู่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต พระโอรสองค์ที่ 33 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มาเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะ พร้อมกับมีทุนมูลนิธิ จุมภฏ-พันธ์ทิพย์ มาเพื่อชาวสิงห์แดงด้วย............กรพินธุ์ โตทับเที่ยง [ B 51 ] ทายาทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยตราปลายิ้ม ( + น้ำลายสามหยด ) ปลากระป๋องชื่อไทย ผลิตในเมืองไทย โดยคนไทย ที่มีกำลังผลิต 130 ล้านกระป๋องต่อปี และได้รับรางวัล Super Brands จากอังกฤษ ในฐานะที่เป็นสินค้าที่ติดปากผู้บริโภคมากที่สุด และเป็นสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นอันเดียวที่ได้รับรางวัลนี้..............วิชา มหาคุณ [ EPA 01 ] ย้ายเป็นประธานอุทธรณ์ภาค 1 แล้ว และเขียนลิลิตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแจกเป็นของขวัญในวันปีใหม่ที่ผ่านมา....... น.พ.พินิจ หิรัญโชติ [ EPA 04 ] ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2547.........อดุล จันทรศักดิ์ [ EPA 04 ] ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง นอกจากจะเชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายแล้วยังเป็นปฏิภาณกวีผู้เชี่ยวชาญในการเล่นสักรวาหรือสักวาอีกด้วย โดยเป็นหนึ่งในผู้บอกสักรวาของสโมสรสยามวรรณศิลป์.......รัฐมนตรีน่าอิจฉากว่าใครในช่วงการประกวดนางงามจักรวาลก็คือ สมศักดิ์ เทพสุทิน [ EPA 05 ] ถูกนางงาม 80 กว่าชาติหอมแก้มบ้าง ป้อนข้าวบ้าง จนหน้าบานยิ่งกว่าจานเชิง กระนั้นมีข่าวขำแต่ไม่ขันจาก ‘ไทยโพสต์’ ว่า สมศักดิ์ เทพสุทิน ไปภูเก็ตถูกนางงามขอฟังเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ แล้วเปิดให้ตามคำขอ เล่นเอาชาวบ้านหนีตายชุลมุน.......เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ เกิดแผ่นดินไหวที่ละแวกอิบารากิในโตเกียว วัดแรงสั่นสะเทือนวัดได้ 5.4 ริกเตอร์ ไม่ไกลบ้านพัก ไพศาล วังซ้าย [ EPA 05 ] ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก น่ายินดีที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวปลอดภัย และทางสำนักงานนี้จะเร่งโปรโมตกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว( ลองสเตย์ ) ให้แก่ชาวญี่ปุ่น โดยการออกวีซ่าแบบพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถพำนักอยู่ในไทยได้ถึง 1 ปี จากเดิมแค่ 3 เดือน และสามารถเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยได้ด้วย ยกเว้น การพารายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยจะเน้นที่ จ.ภูเก็ต เป็นจุดสำคัญ............เพราะชอบไปเดินโต๋เต๋แถวเซ็นเตอร์พอยต์ มาบุญครอง สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล [ EPA 06] เวลาหาเสียงที่อ่างทองร้องเพลงลูกทุ่งให้ประชาชนในพื้นที่ฟัง เป็นเพลงแต่งเองในจังหวะ 3 ช่า บันทึกเทป 10 อัลบั้ม มีอาทิ ‘สมศักดิ์ทองแท้’ ‘สมศักดิ์มาแล้ว’ ‘ตามไปดูผู้แทน……..พล.ต.ต. ชเลฏฐ์ ธนะศรีสืบวงศ์ [ EPA 07 ] ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ ” รณรงค์วินัยจราจรในสถานศึกษา ” โดยมอบหมายให้โรงพักทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ ออกไปให้ความร็กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตามสถานศึกษา………...วัชรา พรหมเจริญ [ EPA 07 ] ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ที่เป็นเขตมียอดร้องขอเป็นทหารกองเกินเข้าประจำการเต็มจำนวนติดต่อกันมาถึง 7 ปี .........… นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว [ EPA 07 ] ผวจ.ปทุมธานี คู่ชีวิต ของ วิอร สวัสดิ์แก้ว [ EPA 13 ] ได้รับเลือกจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้เป็นบุคคลดีเด่น 1 ใน 13 คน ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในสายตาของช่างภาพ ในปีนี้.........องอาจ คล้ามไพบูลย์ [ EPA 08 ] เคยเป็น คน นสพ.ในยุคสมัยอดอยากปากแห้ง ระหว่างปี 2528-2532 เขาบูชาพระสมเด็จวัดระฆังรุ่น 100 ปี ที่สร้างคราวครบรอบ 100 ปีที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี มรณภาพปี 2515 แต่เขาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อไม่ได้แขวนที่คอ …… วีระ โรจน์พจนรัตน์ [ EPA 10 ] รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการปรับยุบรวมก.วัฒนธรรมกับก.การท่องเที่ยวฯว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย เรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องความเก่าที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้อย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ เป็นการนำอดีตมารับใช้ปัจจุบันและพัฒนาไปสู่อนาคต ยุคต่อไปเป็นยุค Culture Base Development ซึ่งวัฒนธรรมจะมีบทบาทอย่างยิ่งกับการพัฒนาสังคม......คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ [ EPA 10 ] ยามว่างกับการเมือง ก็หันไปทํางานด้านพุทธศาสนา และงานด้านพัฒนา กับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง โดยวันที่ 28 พ.ค.นี้ คุณหญิงแอ๋ว จะบินไปประชุมที่มะนิลา ในฐานะที่ปรึกษาด้านผู้หญิงกับการพัฒนาของธนาคารพัฒนาเอเชีย....พ.อ.( พ ) เยาวดนัย ภู่เจริญยศ [ EPA 10 ] ผบ.กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 ได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในค่ายศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี จำนวน 35 ไร่ ทำแปลงเกษตรแบบผสมตามแนวทางพระราชดำริ ซึ่งเน้นเกษตรแบบธรรมชาติใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้น้ำแบบประหยัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ไปใช้พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่...........ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย รวม 4 คณะ นั้นมี นาย ประทีป เฉลิมภัทรกุล [ EPA 11 ] เป็น หนึ่งในกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาด้วย……….ถิรชัย [ แป๊ะ ] วุฒิธรรม [ EPA 12 ] รองอธิการบดี ม.รัตนบัณฑิต อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ประธานมูล นิธินักฟุตบอลทีมชาติ มาเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการกีฬาและด้านสังคม กทม และกำลังเตรียมงานการแข่งขันกีฬายุวชนโลกที่ กทม.จะเป็นเจ้าภาพต้นปีหน้า............สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรอง นิมิตร จิวะสันติการ [ MPE 01 ] เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง และสมาชิกสภาฯเขต 3 สบตุ๋ย แล้วเมื่อเดือน มิถุนายน 2548 หลังจากมีการเลือกตั้งมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2547 …….....ยงยุทธ ติยะไพรัช [ MPE 02 HN 2544 ] วัย 44 เป็นคนเชียงรายคนแรกที่ได้เป็น รมว. หลังจากเป็น ส.ส. เชียงราย มา 10 ปีแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งนำราษฎรเลี้ยงยินดีอย่างยิ่งใหญ่ให้ คุณพ่อ อายุ 84 ปีแล้ว ชื่อ แต้แซ้ง ชอบปรัชญาจีนหยินหยาง คุณแม่ชื่อ จม อายุ 70 ยังสุขภาพดี อยู่ที่บ้านแดงแม่จัน เชียงราย …….โรงแรมเพนนินซูล่า ถนนเจริญนครของ ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ [ MPE11 ] ปีกลายได้รับรางวัลโรงแรมอันดับ 1 ของโลก ปีนี้กำลังสร้างสปาใหญ่โตโอฬาร ใช้งบประมาณ 180 ล้านบาท และนอกจากโรงแรม และสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับ บางนา แล้ว ก็ยังกำลังกว้านซื้อตลาดไท ย่านรังสิต กับตลาดสี่มุมเมืองมาไว้ในครอบครองอีกด้วย … อุดร ตันติสุนทร [ MPE 11 ] สมาชิกวุฒิสภา จ.ตาก รักษาการประธานศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย…......ได้มีการลงนามร่วมกันระหว่าง มธ.กับ อบจ.ชลบุรี ที่มี ภิญโญ ตั๊นวิเศษ [ MPE 11 ] เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดตั้ง” ศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่น ” และ สวนพฤกษศาสตร์ ภายในอุทยานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดย อบจ.ชลบุรี จะสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักของศูนย์ฝึกอบรมฯการบริหารงานท้องถิ่น ประมาณ 80 ห้องนอน มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2548 ส่วนการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ใช้งบประมาณราว 16 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2549.................มีภาพพร้อมคำสัมภาษณ์ปรากฏในคอลัมน์ ‘ผู้ชายน่ารัก’ โพสต์ทูเดย์แนะนำ โชติพงษ์ [ พุกกี้ ] ลีนุตพงษ์ [ MIR ] หนุ่มทายาทของ ถาวร [ EPA10 ]-ภรณี [ EPA04 ] ลีนุตพงษ์ ว่า เป็นผู้อำนวยการหนุ่มน้อยแห่งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ยูโรเปี้ยน ออโตโมบิล อีกหนึ่งบริษัทในเครือยนตรกิจกรุ๊ป ส่วนคุณพ่อ ถาวร แห่งยนตรกิจ เกียมอเตอร์ จัดแคมเปญช่วงเทศกาลตรุษจีน แจกอั่งเปามูลค่า 1 แสนบาทลูกค้าที่สั่งจอง KIA CARNIVAL CEO II รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ราคา 1,694,000 บาท และคุณแม่ ภรณี ก็เพิ่งมาเป็นประธานจัดการฝึกอบรมและแข่งขันลอนโบว์ลชิงแชมป์ประเทศไทย ส่งท้ายปี 2547 ที่สนามเมืองพัทยา และยังได้ไปกำกับวีดีทัศน์ให้กับศาลเยาวชนฯนนทบุรี 2 เรื่องซ้อน หลังจากที่เคยกำกับละครเรื่อง”ป่ายังไม่มืด”ให้กับกระทรวงเกษตรฯ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว สมัยที่เรียน Drama อยูที่ มช. คือ เรื่องการพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชน และโครงการป้องกันแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูสู่การพัฒนาเยาวชน ซึ่งเรื่องหลังนี้เพิ่งได้รับรางวัลจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อีกด้วย……. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 ไทยรักไทย โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่ได้รับตำแหน่งนางงามมิตรภาพจากเวทีประกวดน.ส.ไทย ปี 2544 แล้ว ก็หอบทั้งดีกรีปริญญาโทและดีกรีนางงามมาสมัครเป็นน.ศ.ปริญญาเอกระบบหน่วยกิตรุ่นแรกของคณะในปี 2545..... หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านไป มีการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกของรัฐบาลนี้ โดยมี นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช [B 18 MA 2513 HN 2531] เป็นรัฐมมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน [ EPA 05 ] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา,นาย ยงยุทธ ติยะไพรัช [ MPE 02 HN 2544] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,นาย โกสินทร์ เกษทอง [B 13 HN 2537]กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี,นาย มุข สุไลมาน [ EPA 05 ]และ นาย จำรัส เวียงสงค์ [ MPE 13 ] เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,นาย สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง [ EPA 05 MA 2526 ]กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์,นาย สมาน เลิศวงศ์รัฐ [ EPA 14 ]ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,นาย อนุชา นาคาศัย [ EPA 14 ]เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม,นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ [ EPA 11 ]เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ,นาย ศักดิ์สยาม [โอ๋] ชิดชอบ [B 33 ]เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ [ EPA 01 ]ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,นาย ภาคิน สมมิตร [ MPE 04 ]ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงาน,และ น.ส. ศันสนีย์ [ติ๋ว] นาคพงศ์ [ EPA 15 ]เป็น รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี …ย้ายนายทหารประจำปี 2548 นี้ พลตรี ภัสสร อิศรางกูร ณ.อยุธยา [ EPA 08 HN 2547 ] มาเป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักปลัดบัญชีทหาร , พลตรี ปัญญา เทพวัลย์ [ MPE 03 ] เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก ,พันเอก บุญชู เกิดโชค [ EPA 08 ] อดีตผู้บัญชาการกองกำลังทหารไทยในอิรัก เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , พันเอก เผด็จการ จันทร์เสวก [ EPA 07 ] เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร ,พันเอก วิสุทธิ์ นาเงิน [ EPA 13 ] เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด.............สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดแบ่งส่วนราชการตำรวจใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ โดย คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ( ก.ต.ช.) ที่มี พล.ต.ต. พรชัย พันธุ์วัฒนา [ MA 2516 ] เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีการปรับเกลี่ยตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดบางส่วนดังนี้ คือ พล ต.ท.ดร. ชาญวุฒิ [ตุ๋ย] วัชรพุกก์ [ B 18 HN 2534] เป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ต. นิสสัย บุญศิริ [ EPA 07 ] เป็น ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กองบัญชาการตำรวจนครบาล มี พล.ต.ต. กฤษฎา [ตุ๊] พันธุ์คงชื่น [ EPA 08 ] เป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล,พล.ต.ต. สุเมธ เรืองสวัสดิ์ [ MA 2518 ] เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 7,พ.ต.อ. อภิเชษฐ จรณี [ MA 2518 ]เป็น รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4มพ.ต.อ. ยอดชาย ผู้สันติ [ B 22 EPA 08 ] เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.บช.น.,พ.ต.อ. สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ [ B 28 ] เป็นผกก.ฝ่ายอำนวยการ 5 บก.อก.บช.น.,พ.ต.อ. อภิสิทธิ์ เมืองเกษม [ EPA 06 ] เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.จร.,กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มี พ.ต.อ. ปรีชา ลิมปโอวาท [ EPA 06 ] เป็น รอง ผบก.สส.บช.ปส.,พ.ต.ท นพดล นิลมานนท์ [ MPE 03 ] เป็น รอง ผกก.กก.2 บก.ปส.2บช.ปส.,กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มี พล.ต.ต ชัยวัฒน์ โชติมา [ B 21 HN 2547] และ พล.ต.ต สุชาติ เหมือนแก้ว [ EPA 05 ] เป็น รองผู้บัญชาการ ,กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มี พ.ต.อ. ชลิต ปรีชาหาญ [ EPA 06 ] เป็นรอง ผบก(ป)ทรัพยากร,พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ กิตติพิบูลย์ [ B 32 ] เป็นรอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บชก.,พ.ต.ท.(ญ) ดวงสมร ยังกอบศิลป์ [ EPA 14 ] เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บชก.,กองบัญชาการศึกษามี พล.ต.ต. ศุภวุฒิ สังข์อ่อง [ MA 2523 ] เป็นรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา,พ.ต.ท. โกวิทย์ สุกุมลจันทร์ [ EPA 02 ]เป็น รอง ผกก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บช.ศ.,รร.นายร้อยตำรวจมี พล.ต.ต. สัมฤทธิ์ อมรไชย [B 18 EPA 01 ]เป็น ผู้บังคับการ บก.อก.รร.นรต,พ.ต.อ. สมชาย [ม้ง] หยกเล็ก [ B 20 ]เป็น ผกก.กลุ่มงานยุทธวิธีตำรวจ บก.ปค.รร.นรต.,พ.ต.อ. สมเดช วุฒิเสถียร [ EPA 15 ]เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.รร.นรต.,พ.ต.ท. จุมพล [เอ] วัฒนะคีรี [B 20 ]เป็น สว.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา พ.ต.ท. ทิวลิป เครือมา [ MA 2539 ]เป็น อาจารย์(สบ 3)ภาควิชาอาชญาวิทยาและอาชญากรรม,พ.ต.ท. นพรุจ ศักดิ์ศิริ [ MA 254* ]เป็น อาจารย์(สบ 3)ภาควิชาทั่วไป ,พ.ต.ต. นนท์วินิจ เจริญนวชัย [ MPE 12 ]เป็น อาจารย์ (สบ 2) ภาควิชากฎหมายปกครอง,ตำรวจภูธรภาค 1 มี พล.ต.ต. ชเลฏฐ์ ธนะศรีสืบวงศ์ [ EPA 07 ] เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี,พ.ต.อ. พิชัย ศิลาทอง [ EPA 02 ] เป็น รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง,พ.ต.อ. อุฬาร อเนกบุณย์ [ EPA 04 ] เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี,พ.ต.ท. อนินท์ ศรีสรรพางค์ [ EPA 08 ] เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงห์บุรี,ตำรวจภูธรภาค 2มี พ.ต.อ. เกษม มีสวัสดิ์ [ B 17 ]เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครนายก,ตำรวจภูธรภาค 3มี พ.ต.อ. ภิรมย์พงศ์ พงศ์ภิรมย์ [ B 17 ] เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร,พ.ต.อ. สุพรรณ ประเสริฐสม [ B 20 ] เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา,ตำรวจภูธรภาค 4 มี พล.ต.ต. อุดมเดช [โขง ] กปิตถา ณ.อยุธยา [ B 20 ] เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร,พ.ต.อ. พินิจ [นิด] รุ่งแจ้ง [ B 22 ] เป็น รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภูมพ.ต.อ. วรชัย [อ๊อด] ม่วงมงคล [ B 19 ] เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มุกดาหาร,ตำรวจภูธรภาค 5 มี พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา คู่ชีวิต ของ รำไพ [ แต๋ว ] สิงหรา [ B 21 ] เป็น ผู้บัญชาการ ,พ.ต.อ. ประทีป ธนทรัพย์ [ MPE 02 ] เป็น ผกก.กลุ่มงานความมั่นคง ศูนย์ความมั่นคง ภ.5,พ.ต.ท. วัชรา รักษ์คิด [ MPE 07 ] เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.5,พ.ต.ท. บุญเทียม ฮาวบุญปั๋น [ MPE 08 ] เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.5,พ.ต.ท. อัยยรัชต์ กมลรัตนา [ MPE 05 ] เป็น สว.กลุ่มงานวิชาการฯ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.5,พ.ต.ท.(ญ) ศุภลักษณ์ พุทธา [ MPE 06 ] เป็น อจ.(สบ 2)กลุ่มงานวิชาการฯ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.5,พ.ต.อ. มโนช อโนมะศิริ [ MPE 05 ] เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เชียงราย,พ.ต.ต. ราชัน ไชยฟองศรี [ MPE 08 ] เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เชียงราย,พ.ต.ท. อุดมศักดิ์ ไชยวรรณ [ MPE 01 ] เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลำปางพ.ต.อ. สถาพร พินิจศักดิ์ [ MPE 01 ] เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน,พ.ต.ต. มณฑล มาเทียน [ MPE 09 ] เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.แพร่,พ.ต.ท. พูนสมบัติ ภูรัต [ MPE 04 ] เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.น่าน,พ.ต.ต. ประภาส อุบลศรี [ MPE 08 ] เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.พะเยา,ตำรวจภูธรภาค 6 มี พล.ต.ต. ราเชนทร์ รื่นกมล [ B 20 EPA 05 ] เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี,พล.ต.ต. ชัยณรงค์ วงษ์สุนทร [ MA 2516 ]เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร,พ.ต.ท. ทวี จันทร์ส่งเสริม [ B 20 EPA 06 ]เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี,ตำรวจภูธรภาค 7 มี พ.ต.อ. วิจิตร อภัยวงศ์ [ B 16 ] เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครปฐม,พ.ต.ท.หญิง ศรุดา คู่ชีวิต ของ ดิเรกฤทธิ์ [อ๊อด] เจนครองธรรม [ B 32 ] ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศาลปกครอง เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครปฐม,ตำรวจภูธรภาค 8 มี พล.ต.ต. ภูวดล [ปุ๊] กระแสอินทร์ [ B 16 ]เป็น รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 เกษียณ ฯ 30 ก.ย. 2548,พ.ต.อ. มนตรี ศรีนพคุณ [ B 20 ] เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ. สำเนา ครุฑไชยันต์ [ EPA 05 ] เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท. พิบูล เลี่ยมสุวรรณ [ B 18 ] เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พังงา,ตำรวจภูธรภาค 9 มี พล.ต.ต.. เขจร [จุ๋ม] ศิริวรรณ [B 18 HN 2531]เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง,พ.ต.อ. รัฐกาญจน์ กาญจนโชติ [B 20 ] คู่ชีวิตของ พันธุ์ทิพย์ [ปุ้ม] กาญจนโชติ [B 21 HN 2547] ปลัดเทศบาลนครยะลา เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง,พ.ต.อ. ประโยชน์ เสาวคนธ์ [B 19 ]เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี ,พล.ต.ต. กมล [ตุ๋ย] โพธิยพ [ B 20 ]เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส,พ.ต.ท. เฉลิมชัย เศรษฐพูธ์ [ B 28 ]เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส,สำนักงานกฏหมายและส่งเสริมงานสอบสวน มี พ.ต.อ. ปราโมทย์ ใหญ่อรุณ [ EPA 01 ]เป็น รอง ผบก.กองคดีอาญา,พ.ต.อ. วิชัย รัตนยศ [ EPA 05 ]เป็น รอง ผบก.กองคดีปกครองและคดีแพ่ง,พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ คู่ชีวิต ของ พวงทอง [แต๋ม] มังคลารัตน์ [ B 23 ] อดีตดรัมเมเยอร์ มธ ในงานฟุตบอลประเพณี ปี 2515 ผจกฝ่าย.ศูนย์สื่อสารระหว่างสถาบันการเงินบมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา สนญ เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานอุทธรณ์และฎีกาคดี,สำนักงานกำลังพลมีพล.ต.ต. พรชัย พันธุ์วัฒนา [ MA 2516 ] เป็น ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล,พ.ต.อ. กอบชัย อันนาค [ EPA 10 ]เป็น รอง ผบก(ทนท.นรพ.กอ.รมน.)กพ,พ.ต.อ. อรรถภณ วิลาวรรณ [ B 31 ]เป็น ผกก.3ฝ่ายกำลังพล3 กพ,สำนักงานจเรตำรวจ มี พ.ต.อ. ปฐม ศิริรณรงค์ [B 20 MA 2516 ]เป็น รอง ผบก. กองตรวจราชการ 3 จต.,พ.ต.อ. มานิตย์ จันทรคณา [B 30 ]เป็น ผกก. กองตรวจราชการ 5 จต.,สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีพล.ต.ต. พรภัทร์ [อ๊อด] สุยะนันทน์ [B 18 EPA 01 HN 2535]และพล.ต.ต. ชัยเทพ [ปุก] ยิ้มละมัย [B 20 EPA 03 HN 2546]เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง,พ.ต.อ. มนตรี โกสิยะสถิต [B 15 ]เป็น รอง ผบก.ศูนย์ ตม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,พ.ต.อ. ชาตรี วุฒิภักดี [ EPA 08 ] เป็น ผกก.ศูนย์ ตม.ภาคเหนือ,พ.ต.ท. พงษ์นคร นครสันติภาพ [B 37 MA 2532 ] เป็น สว.ฝ่าย ตม.8 ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ ฯ,พ.ต.ท. ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ [B 37 ]เป็น สว.งานสืบสวนปราบปราม ศูนย์ ตม.ภาคกลาง,พ.ต.ต. ศุภชัย พละเดช [ MA 2540 ] เป็น สว.กก.3 ศูนย์สืบสวนสอบสวน สตม.ม,สำนักงานตำรวจสันติบาล มี พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ [ปื๊ด] บุรณศิริ [ B 18 MA 2517 ]เป็น รอง ผบก.งานวิเคราะห์ ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง,พ.ต.ท.(ญ) อุไรวรรณ ] อุทัยวีร์ [ B 19 ]เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวกรอง,พ.ต.ท. วีรวุฒิ [ แดง] รัตนอุดม [ B 20 ]เป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ส.,พ.ต.ท. วีระ วรพันธ์พานิช [ B 35 ]เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ส.,พ.ต.ท. ธนโชค อินทรบุรี [ B 23 ]เป็น สว.กก.3 บก.ส.1,พ.ต.ท.(ญ) จิตติมา เศรษฐ์ศิริวรกุล [ B 35 ]เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ส.,สำนักงานแผนงานและงบประมาณ มี พ.ต.ท. ภูธร ปริศนานันทกุล [ MPE 10 ] เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานยุทธวิธีตำรวจ วจ.,พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ [ B 35 MA 2530 ]เป็น สว.กลุ่มงานวิจัย วจ.,สำนักงานวิทยาการตำรวจ มี พ.ต.อ. สมชาย จายะภูมิ [ EPA 05 ]เป็น รอง ผบก.วท.1,พ.ต.อ. นิวัฒน์ ชูภู่ [ EPA 02 ]เป็น ผกก.วท.เขต 44 (ภูเก็ต),พ.ต.ท. อนุกูล พันธุรัตน์ [ EPA 11 ]เป็น รอง ผกก.เขต 15 (นครปฐม),กองบังคับการกองบินตำรวจ มี พ.ต.อ. ชาครินทร์ [ดำ] จันทรสนธิ [B 18 ]และพ.ต.อ. ประสาท ต่ายดำรงค์ [ B 19 ]เป็น นักบิน ( สบ 5 ) กลุ่มงานการบิน,กองบังคับการ กองการต่างประเทศมี พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ [ปุ๋ง] ตู้จินดา [ B 20 ]เป็น รอง ผบก.ตท.,พ.ต.อ. นกุล [เว๊ก] กลกิจ [B 22 ]เป็น ผกก.ฝ่ายต่างประเทศ 2 ตท.,กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มี พ.ต.อ.(ญ) วารุณี เชาวนะกวี [ EPA 11 ]เป็น ผกก.ตส.กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 2.......กรุงเทพมหานครก็ปรับโครงสร้างใหม่ ขยายสำนักต่างๆจาก 10 สำนักมาเป็น 15 สำนัก โดยมี ธีระชัย [ มังกรแดง ] เธียรสรรชัย [ B 21 HN 2547] ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม , พูลพันธ์ [ ต้อย ] ไกรเสริม [ B 22 ] ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาสังคม ,นินนาท [ หน่อย ] ชลิตานนท์ [ B 23 ]ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ,สมภพ ระงับทุกข์ [ EPA 05 ] ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ 10 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ส่วน นารา เทวคุปต์ [ B17 ] เกษียณราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2548……….จินตนา พันธุฟัก [ EPA 10 ] อดีตผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ( เชียงใหม่ ) ของกรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานแล้ว ส่วน ดุษฎี สินเจิมสิริ [ EPA 03 ] ยังเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีรัตนบุรี อติศัพท์ [ B 20 ] เป็นผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี และ เริงณรงค์ ณียวัฒน์ [ MPE 09 ] เป็นประชาสัมพันธ์จ.อุตรดิตถ์...... .....สิงห์แดงมหาดไทยบางท่านที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2548 นี้มี วิทย์ ลิมานนท์วราไชย [B 14 HN 2547]ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, สว่าง ศรีศกุน [B 14 HN 2546]อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, สุนทร ริ้วเหลือง [B 14 HN 2546]อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , สมยศ ตันตยาภรณ์ [B 15 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, สมพงษ์ ทวิชศรี [B 16 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, ศรีสุดา รักษ์เผ่า [B 16 ]รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , วีระ ชัยพิมลผลิน [B 16 MA 2511 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, ยงยุทธ ไตรสุทธิ์ [B 16 ]ปลัดจังหวัดยโสธร, ไตรรัตน์ [ต๊อก] จงจิตร [B 17 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไมตรี บุญยัง [B 17 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, วินัย มงคลธารณ์ [B 17 ]ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, วิบูลย์ เหลืองสอาด [B 17 MA 2512 ]ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม, วรฉัตร ทีงาม [B 18 ]ปลัดจังหวัดระยอง, พิจิตร ศรีแสง [B 19 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, โกเมศ แดงทองดี [ EPA 04 ]ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, คำรพ สาระจิตต์ [ EPA 05 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ เทอดศักดิ์ กรรณสูต [ EPA 07 ]รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี .........ผู้ที่เกษียณอายุราชการตามหน่วยงานต่างๆในปีหน้า หลายๆคนอาจจะขอออกจากราชการก่อนกำหนด เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา..........คุณหญิงอุไรรัตน์ ภรรยา พล.ต.อ.กริช ปัจฉิมสวัสดิ์ [ MA 2494 อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์ฯ ] ถึงแก่กรรมแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548…….…พล.ต.อ.ไมตรี ชวลิตธำรง [ MA 2516 ] เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองก็เป็นนักประชาสัมพันธ์กับเขาได้ เหมือนกันก็ตอนที่ลูกชายคนเล็ก ตะวัน ชวลิตธำรง ออกเทปเพลง--ประเภท Easy Listening ของวง Portrait …….…รองปลัดกรุงเทพมหานคร พงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ [ MA 2518 ] เปลี่ยนชื่อเป็น พงศ์ศักติฐ์ แล้ว เพราะชื่อเดิมมีซ้ำกันมากกว่าแสนชื่อ...… นิติภูมิ นวรัตน์ [ MA 2527 ] ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ของ กทม. โดยทำหน้าที่ดูแลแนวนโยบายด้านต่างประเทศในเชิงรุก ผลักดันทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ….....ศ.ดร. วรเดช [ MA 2518 ] ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คู่ชีวิตของ มัณฑนี จันทรศร [ B 21 ] แห่งสำนักงบประมาณ กำลังรณรงค์ให้มีการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอย่างจริงจัง และกำลังจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก......สันติ ทักราล [ MA 2518 ] องคมนตรีโสดคนใหม่ ว่าเป็นนักเรียนเก่าอัสสัมชัญ จบเนติบัณฑิตไทยรุ่น ชวน หลีกภัย จบปริญญาเอกจากอเมริกา อายุ 63 เป็นอินเดียซิกข์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เมื่อเล็กวิ่งเล่นตีลูกล้ออยู่แถวพาหุรัด สะพานหัน เรียนชั้นประถม ร.ร.ศิริจักรเพชร มีผู้ยืนยันว่า สมัยเรียนธรรมศาสตร์ สันติ ทักราล โพกศีรษะด้วยผ้าตามแบบอย่างอินเดียซิกข์มาโดยตลอด กระทั่งไปสอบคัดเลือกเข้าเป็นอัยการสอบผ่านข้อเขียน แต่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ เหตุเพราะโพกศีรษะ หลังสอบได้เป็นผู้พิพากษาจึงเลิกผ้าโพกศีรษะนับแต่นั้น สันติ ทักราล เข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2511 เคยเป็นผู้พิพากษาศาลระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต ธนบุรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 กับภาค 2 อธิบดีศาลภาษีอากรกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกาจนถึงประธานศาลฎีกาในท้ายที่สุดในวันที่ 23 มี.ค.2548 และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษเนื่องในวันฉัตรมงคลปีนี้พร้อมกับ วิทย์ รายนานนท์ [ B 12 ] อดีตเอกอัครราชทูตประจำราชสำนักเซนต์เจมส์ ณ กรุงลอนดอน ที่ได้รับในชั้นทุติยจุลจอมเกล้า……… จอมพลถนอม กิตติขจร รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2503 ก็จากไปสู่อีกภพชาติหนึ่ง เมื่อเวลา 22.01 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2547 จอมพลถนอม เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศ บรรดาศิษยานุศิษย์ร่วมพันคนมีนายกรัฐมนตรี 4 คน ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 17 คน รวมถึงสายใยแห่งความรัก ความผูกพันของครอบครัวกับ ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร บุตร 6 คน หลาน 22 คน เหลน 18 คน การบำเพ็ญกุศลศพ ที่บ้านถนนระนอง 2 ยังมีเป็นประจำทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ………..ในความเป็นจริง กันตธีร์ ศุภมงคล รมว.กระทรวงการต่างประเทศ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามบิดาคือ กนต์ธีร์ ศุภมงคล [ รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2520 ] อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน มาแล้วตั้งแต่อายุเพียง 8 เดือน และเพิ่งขายที่ดิน 4 ไร่ ของต้นตระกูลในซอยสุขุมวิท 24 ราคาตารางเมตรละ 250,000 บาท เป็นเงินรวม 500 ล้านบาท.............อธิการบดีคนปัจจุบันของ มธ เป็นคนนุ่มๆ นิ่มๆ ชาวจังหวัดอุดรธานีแต่ไปโตที่เลย ชื่อ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ [ นิติศาสตร์ มธ 2521 ] เรียนเก่งมาก ตอนสอบเอนทรานซ์ก็เลือกกฎหมาย 4 อันดับ ปรากฏว่าติดนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่งเลือกเป็นอันดับหนึ่ง เป็นเรื่องใหญ่ของจังหวัดเลย เพราะสมัยนั้นในจังหวัดแทบไม่มีใครเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ เคยรับพระราชทานรางวัลเรียนดี ‘ทุนภูมิพล’ ในฐานะบัณฑิตนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คะแนนสูงสุดในปี 2538 ได้เนติบัณฑิตไทย จบปริญญาโท เอก จากมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต ชูมาน ฝรั่งเศส เป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายฝรั่งเศส ผู้สอบได้ที่ 1 เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาทบวงมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย เป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายมหาชนคนแรกของธรรมศาสตร์ที่มีผลงานการวิจัยมากกว่า 20 ชิ้น ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขานิติศาสตร์จากสภาวิจัยแห่งชาติ ซี่งถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับนักวิจัย เป็นผู้มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและการก่อตั้งศาลปกครอง ในขณะเดียวกันก็ได้ผ่านงานบริหารมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ และเป็นผู้สร้างโครงการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายมหาชนขึ้นมา ในปี 2537 ซึ่งเป็นสาขาที่ไม่เคยมีอยู่ในเมืองไทย เพราะเห็นว่าในวันข้างหน้าจะมีกติกาในเรื่องนี้เกิดขึ้นใหม่อีกมาก ไม่มีใครที่จะยอมให้มีการใช้อำนาจแบบไม่มีขอบเขต หรือไม่มีการควบคุมอีกต่อไป สิทธิมนุษยชน หลักในเรื่องการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นเรื่องของยุคสมัย ที่มันจะต้องเกิดขึ้น กฎหมายมหาชนจะบอกว่ารัฐจะมีอำนาจอย่างไร ขอบเขตแค่ไหน อะไรที่ผู้ปกครองทำไม่ได้ อะไรที่จะรัฐจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบ จะควบคุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ให้ใช้อำนาจเกินขอบเขตได้อย่างไร ณ วันนี้เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ ผู้มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์คือ 45 ปี ( เกิด 19 มิ.ย. 2503 ) โดยได้รับเลือกโดยได้คะแนนจากสายอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ทิ้งห่างคู่แข่งมากเป็นประวัติการณ์ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้งงานวิชาการและงานบริหาร และ ดร.สุรพล เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการร่วมกับศ. ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ [ B15 MA 2510 HN 2535 ] อธิการบดีม.สุโขทัยธรรมธิราช, สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ [ B 16 ] นักธุรกิจ ,และ ดร. อรพินท์ [ ตุ้ม ] สพโชคชัย [ B 23 HN 2547 ] แห่ง กพร. และทีมงานอธิการบดีคนใหม่ ของ มธ.ก็มี พิจิตรา [ แนน ] ศุภสวัสดิ์กุล [ B 44 ] เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฏหมาย มธ.ตอนนี้มี 19 คณะ เป็นสายสังคมศาสตร์ 14 คณะ สายวิทยาศาสตร์ 5 คณะ เนื้อที่รวมทั้งหมดทุกแห่งรวม 5,159 ไร่ เป็นท่าพระจันทร์ 49 ไร่ , ศูนย์รังสิต 2475 ไร่ , ศูนย์พัทยา ( วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ) 566 ไร่ ศูนย์ลำปาง 1797 ไร่ , ศูนย์กีฬาในร่มตลิ่งชันและหอพักรัชดาภิเษก 2 ไร่ และกำหนดให้นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2549 เรียนที่รังสิตทั้ง 4 ชั้นปีซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอใช้คำว่าขยายการเรียนการสอนไม่ใช่ย้าย เพราะ บางคณะยังคงมีการเรียนการสอนอยู่ที่ท่าพระจันทร์เหมือนเดิม การขยายการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีไปศูนย์รังสิตจะเริ่มเป็นรูปธรรมหลังจากเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2550 เพราะ ทางมหาวิทยาลัยติดเรื่องการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก และนักศึกษาใหม่ที่จะต้องย้ายมาอยู่หอพักที่ศูนย์รังสิตนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะตั้งข้อกำหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอมีทะเบียนบ้านใหม่ในนามมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และจัดระบบการให้บริการทางการทะเบียนเพื่อรองรับไว้แล้ว เพราะว่าอยากให้นักศึกษามีชีวิตและความผูกพันกับชุมชนที่อาศัยอยู่ และเพื่อให้นักศึกษาได้คำนึงถึงเรื่องของการรักษาสิทธิทางด้านการเมืองและความเป็นประชาธิปไตย และสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้ภายในศูนย์รังสิต โดยไม่ต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง……..….ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์ตอนนี้มี รศ.ดร. นครินทร์ [ ใหญ่ ] เมฆไตรรัตน์ [ B 29 HN 2547 ] เป็นคณบดี , มี รศ.สีดา สอนศรี เป็น รองคณบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ [ B 32 ] เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ , รศ.ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ [ B 32 ] เป็นรองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ , อ.ดร. ศุภสวัสดิ์ [ น้ำ ] ชัชวาล [ B 44 ] เป็นผช.คณบดีฝ่ายการนักศึกษา, รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ [ B 24 ] เป็น หน.สาขาวิชาการเมืองการปกครอง , รศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรณโณ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ , ผศ.ดร. โสภารัตน์ [ แมงมุม ] จารุสมบัติ [ B 33 ] เป็น ผู้ประสานงานสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ , รศ.ดร. พัชรี [ หมู ] สิโรรส [ B 18 ] เป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก , ผศ.ดร. เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร เป็นผอ.โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาการจัดการสาธารณะ [ EPA ],อ.ดร. อรทัย ก๊กผล [ B 32 ] เป็นผอ.โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง [ MPE ] , ศ.ดร. สุรชัย ศิริไกร [ B 18 HN 2542 ] เป็นผอ.โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [ MIR ]…และ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ ได้เป็น ศาสตราจารย์คนล่าสุดของคณะแล้ว……นักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยปี 2548 นี้ มี. ช่อแก้ว ชุมพล [ B 53 ] นักว่ายน้ำทีมชาติและนักกีฬามหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันว่ายน้ำกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 12 ณ.ประเทศอินโดนีเซีย ดรงพันธ์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 12 ณ.ประเทศอินโดนีเซีย ปิยะ [จ๊ะ] จำเรียงฤทธิ์ [ B 55 ] นักกีฬารักบี้ทีมชาติ ธนิตา กุลาเพ็ญ [ B 55 ] นักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาติ ส่วนบุษย์มาพร กวินวุฒิโรจน์,กรทิณฑ์ โกมารทัต ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2547 กุลภา เสือแพร พัตรพร อาละนันท์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2547 ทัศพล สีห์พิทักษ์เกียรติ วรรณวีณา ตั้งเสถียรภาพ อุสุมา สิงห์รัตนกุล ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2547 สิเรมอร อัศวพรหมธาดา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดีคือ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม [ B 54 ],กุลนันท์ คันธิก [ B 55 ],อินทิรา มินช่าง [ B 56 ],กษิมา พ่วงชิงงาม [ B 56 ] น.ศ.ดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ คือ นันทินี มาลพานนท์ [ B 53 ] น.ศ.ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี คือ สิริกร จำนงสิน [ B 54 ] ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับรางวัลไปแล้วในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายนนี้ รวมทั้ง วงกต รุจิวัฒนพงศ์ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ บุตรชายของ . วิลาศ [ B 21 ] รอง ผวจ.อำนาจเจริญ และ ศิริวรรณ [ ตุ้ม ][ B 23 ] รุจิวัฒนพงศ์….….รับตำแหน่งนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ วันแรก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ( เศรษฐศาสตร์ มธ. 2516 ) รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงการคลัง สร้างความเซอร์ไพรส์แก่บรรดาศิษย์เก่า ด้วยการร้องเพลง “คนกับควาย” ดังก้องห้องบอลรูม โรงแรมเรดิสัน………..ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548 เป็นต้นไป ต่อจาก นายพนัส สิมะเสถียร ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระในวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ดร.สุเมธ เป็นนายกสภาฯคนแรกที่มิใช่ศิษย์เก่า แต่เป็นอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ บิดา คือ นาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.นครราชสีมา 3 สมัย อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ปี 2501 คุณแม่ชื่อ ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล เป็นต้นเครื่องไทยใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นเวลานานกว่า 40 ปี จนได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้าวิเศษ หนังสือ ข้าวของพ่อ ซึ่ง ดร.สุเมธ เปิดตัวไปวันก่อน ก็มีร่างรายการพระกระยาหาร ลายมือท่านผู้หญิงประสานสุข และจากการที่ได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ทําให้ดร.สุเมธ ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนพระทัยอย่างยิ่งชาวนา รวมทั้งการปลูกข้าวและการกินข้าวของคนไทยมาช้านาน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยกราบบังคมทูลถามว่า ทรงโปรดเสวยอะไรมากที่สุด พระองค์ท่านรับสั่งคำเดียวว่า “ข้าว” เพราะกลิ่นอันหอมหวนของข้าวสุก และรสชาติอันหาที่เปรียบมิได้ ดร.สุเมธ เล่าว่า ฝรั่งเคยวิจัยว่าข้าวมีสารชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ไม่เครียด คนไทยจึงยิ้มง่าย หัวเราะง่าย ว่าแล้ว ดร.สุเมธ ก็แนะนำว่าให้กินข้าวอย่างน้อย 1 ถ้วย ก่อนออกจากบ้าน จะได้อารมณ์ดีทั้งวัน ยิ้มทั้งวัน มีผู้ถามว่า ปกติกินข้าววันละ 3 มื้อ จะมากไปจนหัวเราะค้างหรือไม่? ดร.สุเมธ บอกว่าไม่ ยิ่งกินข้าวมากยิ่งเป็นประโยชน์ ดีกว่าขนมปังไข่ดาวสเต็ก โดยเฉพาะทุกคนที่จัดพิมพ์หนังสือ ข้าวของพ่อ เล่มนี้ จะกินอิ่มไปตลอดชาติ ดร.สุเมธ จะนำหนังสือ ข้าวของพ่อ ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อพระราชทานโรงเรียนทั่วประเทศ 40,000 เล่ม และนำรายได้จากการจำหน่ายทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย
…….สภามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ชุดปัจจุบัน มี รศ.ดร. นรนิติ เศรษฐบุตร [B 12 HN 2528,2543] เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. นครินทร์ [ใหญ่] เมฆไตรรัตน์ [B 29 HN 2547] เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ผศ.ดร. พิภพ อุดร [ B 36 ] เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์.……ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2538 นาย ทวีป วรดิลก ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2548 นายทวีป วรดิลก เป็นนักศึกษา ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ รุ่น 6 เป็นเนติบัณฑิต และเป็น กรรมการบริหารชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ มูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยได้อุทิศตนเพื่อองค์กรดังกล่าว รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณกรรม และผลงาน เพลงจำนวนมากให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพลงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก กันดี คือ โดมในดวงใจ มาร์ช ม.ธ.ก. ศกุนตลา และธรรมศาสตร์นิรันดร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านกฎหมายอีกมากมาย และเป็นนักเขียนที่มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ประชาธิปไตย เคยประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์เคียงข้างมากับ ศรีกรุง พลกุล บิดาของ โภคิน พลกุล ( นิติศาสตร์ มธ 2513 ) ‘พิมพ์ไทย’ ‘สยามนิกร’ สมัยปีพุทธศักราช 2494 และได้เคยต่อสู้กับลัทธิเผด็จการจนตัวเองต้องถูกคุมขังในสมัยเผด็จการทหาร และอุดมการณ์นี้ได้อยู่ในสายเลือดจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่าน สมควรเป็นแบบอย่าง แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึง ร่วมกับ สมาคม ชมรม ในเครือธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน โดมในดวงใจ ของทวีปวร รำลึกทวีปวรดิลก ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม2548 เวลา14.00-18.00น. ณ หอประชุมศรีบูรพา( หอประชุมเล็ก ) มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมี การบรรเลงเพลงของนายทวีป วรดิลก โดย นายสุเทพ วงศ์กำแหง และการบรรยาย เกี่ยวกับรายละเอียดของเพลง โดย นายชาลี อินทรวิจิตร แล้ว ยังมีการสนทนาเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวกับ นายทวีป วรดิลก ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ด้านหนังสือพิมพ์ โดย นายพงษ์ศักดิ์ พยัคฆวิเชียร ด้านดนตรี โดย นายบูรพา อารัมภีร์ ด้านชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ โดย นายสุโข สุวรรณศิริ ซึ่งดำเนินรายการสนทนา โดย นายมานิจ สุขสมจิตร ………มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดนำผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2548 ไปถวาย ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2548.......... โคฟี อันนัน รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2543 เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2540 จะหมดวาระที่ 2 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 นาย อันนันอายุ 64 ปี เกิดเมื่อวันที่ 8 เม.ย.2481 ที่เมืองคูมาซี ในกานา ศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบ้านเกิด และวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มินเนโซต้า สหรัฐ จากนั้นเรียนต่อระดับปริญญาโทในวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่สถาบันมหาวิทยาลัยในนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนที่ 7 และเป็นเลขาธิการคนแรกที่มาจากผู้ที่ทำงานในองค์การสหประชาชาติเอง นายอันนัมได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปี พ.ศ.2544 โดยคณะกรรมการโนเบลได้กล่าวสดุดีว่าเขา ” เป็นผู้นำชีวิตใหม่มาสู่สหประชาชาติ ” ผลงานโดดเด่นของนายอันนันคือการปฏิรูปการทำงานของยูเอ็นให้ทันสมัยและติดดินมากขึ้น ขณะที่แสวงหาหนทางสงบศึกชาติต่างๆ อยู่ตลอด เข้าข้างมหาอำนาจหรืออคติต่อชาติใดชาติหนึ่ง นอกจากนี้ยังใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาของแอฟริกันได้หลายภาษา ส่วนตัวแต่งงานกับนางนาเน่ ทนายความที่ผันตัวมาเป็นจิตรกร มีทายาทด้วยกัน 3 คน
ศิริวัลย์
หมายเหตุ B หมายถึง เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี รุ่น 01 เข้าเรียน พ.ศ.2492 , รุ่น 57 เข้าเรียน พ.ศ.2548 ; MA หมายถึงเข้าเรียนในระดับปริญญาโท / ภาคปกติ ตัวเลขที่ตามหลังเป็นพ.ศ.ที่เข้าเรียน ; EPA MPE MIR หมายถึงเข้าเรียนในระดับปริญญาโท / ภาคพิเศษ EPA ( บริหารฯ ) รุ่น 01 เข้าเรียน พ.ศ.2532, รุ่น 17 เข้าเรียน พ.ศ.2548 MPE ( ปกครอง ) รุ่น 01 เข้าเรียน พ.ศ.2535, รุ่น 14 เข้าเรียน พ.ศ.2548 MIR ( การระหว่างประเทศ ) รุ่น 01, เข้าเรียน พ.ศ.2541, รุ่น 08 เข้าเรียนพ.ศ.2548; PHD หมายถึงเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก รุ่น 01 เข้าเรียน พ.ศ.2545, รุ่น 04 เข้าเรียน พ.ศ.2548 ,HN หมายถึงศิษย์เก่าดีเด่น ตัวเลขที่ตามหลังเป็นพ.ศ.ที่ได้รับ