2550-07-07

50-01-01-สิงห์แดง-สสร

สิงห์แดง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( เรียงอักษร )

หมายเลขสมาชิก : 032 รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

วันเดือนปีเกิด .: 28 กรกฎาคม 2501
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: Ph.D. (International Studies)
Graduate School of Asia -Pacific Studies Waseda University, Japan
สถานที่ติดต่อ .: 141/34 อาคารพาสุข ซอยพระรามหก 30 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ .: 081 355 3025
โทรสาร .: 02 226 5651
E-mail .: maketrairat@yahoo.com
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .:

หมายเลขสมาชิก : 033 นายนรนิติ เศรษฐบุตร

วันเดือนปีเกิด .:16 พฤศจิกายน 2484
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: -นิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Royal Roads University, Canada
-ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2537 (ว.ป.อ. รุ่นที่ 36)
-M.A. (Diplomacy and World Affairs) Ocaidental College ,U.S.A.
-M.A. (Government and Russian Studies) Columbia University U.S.A
-Diploma in Sovietogy, Fribourg University, Switzerland
-รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียตรินิยม) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .: 236/11 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ .: 081 658 8070
โทรสาร .: 02 900 1251
E-mail .:
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .:พนักงานของรัฐ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .: -ราชบัณฑิต, วุฒิสมาชิก, กรรมการกฤษฎีกา
-เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-กรรมการด้านวิชาการในสถาบันการศึกษา, หน่วยงานของรัฐ
-อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษด้านการเมืองการปกครอง, ด้านการเมืองการปกครองประเทศรัสเซียในสถานบันการศึกษา, หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: ปช., ม.ว.ม., ต.จ.ว., ท.อ.หมายเลขสมาชิก : 041 นายประสงค์ พิทูรกิจจา

วันเดือนปีเกิด .: 2 สิงหาคม 2491
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .:1 ถนนก้องเกียรติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ .: 0 3261 1028
โทรสาร .: 0 3261 1028
E-mail .: -
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .:ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .:มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ตติยจุลจอมเกล้า


หมายเลขสมาชิก : 045 นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ

วันเดือนปีเกิด .: 15 พฤษภาคม 2499
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .:รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่ติดต่อ .:250/45 หมู่ที่ 17 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ซอย1/2 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ .: 0816422064
โทรสาร .:
E-mail .: pichien_nmnaj@yahoo.com
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .:สื่อมวลชนและอาจารย์
ประสบการณ์ที่สำคัญ .: คอลัมสต์ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ คอลัม "ทิศทางเงินบาทตลาดหุ้น" (2540-2542)คอลัมนิสต์ นสพ.มติชน,กรุงเทพธุรกิจ(2532-2538)พิธีกรผู้ดำเนินรายการ "องศาเศรษฐกิจ" ทางไทยสกายทีวี (2535-2540)
กรรมการเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2536-2538)ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 (นายพิเชฐพัฒนโชติ) (25472548)ที่ปรึกษาคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (2547-2548)กรรมการคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: จตุถาภรณ์มงกุฎไทย


หมายเลขสมาชิก : 060 นายวิชัย ศรีขวัญ

วันเดือนปีเกิด .: 5 มีนาคม 2492
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .: บ้านพักผู้ว่าราชการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ .: 053273899
โทรสาร .: 053273899
E-mail .:
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก


หมายเลขสมาชิก : 061 นายวิชา มหาคุณ

วันเดือนปีเกิด .: 8 มีนาคม 2489
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาตร์มหาบัณฑิต มหาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ .: 250 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ .: 024336431
โทรสาร .: 024336431
E-mail .: vicha_ms@hotmail.com
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: กรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .:1.ได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้วิจัยเรื่อง"การเผยแพร่ความรู้กฎหมายไปสู่ชนบท"ณเมืองเบลลาจิโอ ประเทศอิตาลี
2.ได้รับคัดเลือกเป็นตุลาการทำหน้าที่ต่สวน'กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม' ณ เมืองโคลเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
3.เป็นกรรมาธิการร่างกฎหมายแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.


หมายเลขสมาชิก : 086 นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

วันเดือนปีเกิด .: 4 มีนาคม 2495
วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)/สถาบันการศึกษา .: พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ติดต่อ .: 999 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ .: 037425111
โทรสาร .: 037425200
E-mail .:
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง .: รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ .: -นายอำเภอหลายอำเภอ-หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย-รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-นักปกครอง 10 กระทราวงมหาดไทย-ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: ม.ว.ม. ,ป.ช.,ร.จ.ม.

ไม่มีความคิดเห็น: