2550-07-07

50-06-29-อรรถกฤชวิสุทธิพันธ์27

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
สิงห์แดงรุ่น 27
Human Resources Director บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
http://thai100hr.com/45Top100/Professional/pro19.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้บริษัทมี Competitive Advantage คือ บุคลากรของบริษัท ดังนั้น บทบาทของผู้ที่จะทำงาน HR ในปัจจุบันและในอนาคต จะต้องเน้นมากขึ้นในเรื่องของการเป็น Business Partner และ People Strategic Advisor มากยิ่ง ๆ ขึ้น กล่าวคือ ต้องทราบลักษณะธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน เพื่อร่วมกับ Top Executive Team ในการกำหนด Direction /Vision/ Mission ขององค์กร ในขณะเดียวกันต้องสามารถที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์ทางด้านบุคลากร เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมสายงานต่างๆ (ทั้ง Business & Support Functions) ให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดย HR จะเป็น Change Agent ที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ Active Learning & Active Coaching ร่วมกับ Line Manager ด้วยการสนับสนุน หรือด้วยการ Challenger Business Manager และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ CEO และ Top Team ขององค์กร ดังนั้น ความรู้พื้นฐานใน HRM Area ของผู้ที่ทำงาน HR ต้องแน่นในทุก ๆ ด้าน แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ ต้องมีความสามารถในการนำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ ( Applicability and Adaptability ) ต้องมี Interpersonal Communication ที่ดี / Think out of the boxes และมีความกล้าที่จะเสนอแนวความคิดที่ขัดแย้งหรือมุมมองอื่น ๆ ต่อ Top Executive เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ( Challenge )
โดยสรุป การเป็น HR ที่มีคุณภาพจะต้องรู้คน รู้ธุรกิจ รู้ทฤษฎีและปรับใช้ได้ดี ตลอดจน กล้าพูด กล้า challenge ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานในสายอาชีพและเพื่อความสำเร็จตลอดจนความเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Art – Public Administration University of Southern California , USA
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
• การพัฒนาและฝึกอบรม โดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมพนักงานตามสายงานและระดับพนักงาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย บมจ. 2527 – 2529 บมจ. ปตท.สผ. 2534 – 2536 บมจ. เสริมสุข 2546 - ปัจจุบัน
บริหารค่าจ้างเงินเดือน
• ปรับระบบโครงสร้างค่าจ้างและโครงสร้างตำแหน่งงานทั้งหมด บงล. MCC (มหาชน) 2536 – 2539
• ปรับปรุงระบบการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนทั้งระบบขององค์กร Standard Chartered Bank 2541 - 2544
• ดำเนินการประเมินค่างานและปรับระบบการบริหารค่าจ้าง โครงสร้างค่าจ้าง หลังจากการ Take Over บมจ. ธนาคารนครธน ของ Standard Chartered Bank 2543 – 2545
• การทำ Due Deligent, Merger & Acquistion และ Culture Integration ในการควบรวมบริษัท ของ Standard Chartered Bank 2543 – 2545
• ริเริ่มการสร้างทีมงาน HR สมัยใหม่ที่เป็น Professional และเน้นการเป็น Business Partner ตั้งแต่ยุคที่ HR ยังคงทำหน้าที่ Operations และยังไม่มีความสำคัญเช่นทุกวันนี้ ของ บงล. MCC (มหาชน) Standard Chartered Bank บมจ. เสริมสุข
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• เป็น committee ในการประสานงานกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในการทำ Talent Management และ e-recruitment ของ Standard Chartered Bank
• ใช้ระบบใหม่ในการคัดเลือกพนักงานขายประจำสาขาของธนาคารในประเทศไทย หลังจาก take over ธนาคารนครธน แล้ว ( Roundtable Behavior Expression Assessment) ของ Standard Chartered Bank
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
• การบริหารแรงงานสัมพันธ์
• Career Planning
• Succession Planning
• Due Diligent/Merger & Acquisition & Culture Integration
• Talent Management
• Business Partnership & Strategic Partner to CEO & Executives
กิจกรรมเพื่อสังคม
• บรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เป็น Non Profit Organization เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศศิน TMA NIDA
• กรรมการให้กับ Human Capital Club
• ให้คำปรึกษาด้าน HRM, HRD ในการพัฒนาหลักสูตร ด้าน HR ให้กับองค์กรเอกชนและราชการ
• กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาโททางด้านจิตวิทยาและการบริหารงานบุคคลให้กับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคมตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น: