2550-07-07

50-06-27-สิงห์แดงวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนา จัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ และโล่เกียรติคุณ ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550http://www.tu.ac.th/news/2007/06/20.htm#500620-134a

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณามอบ เข็มเกียรติยศ ประจำปี 2550 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า ผู้ที่เคยทำงานให้มหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และเป็นผู้มีจริยธรรมอันปรากฏเด่นชัด พร้อมมอบโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่า ดีเด่น ประจำปี 2550 แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม จำนวน 6 ท่าน ได้แก่


1. นางสาวงามพรรณ เวชชาชีวะ ผู้ได้รับรางวัลซีไรท์ สาขาวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง อาเซียนประจำปี พ.ศ.2549
2. นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงาน3. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง


4. นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

5. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์6. นายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมอบโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้


1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
2. นายเจริญสุข ชุมศรี3. นางชนิดา เกตุเอม
4. นางชาลอต โทณวณิก
5. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
6. อาจารย์ ดิเรก เจริญผล
7. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
8. นางภาวศรี หาญวิริยะกุล9. ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล
10. นายสมมาตร สุขสมยา
11. นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
12. พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตตโสภโณ)
13. นายเอนก เจริญพิริยะเวศ
14. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
15. หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศในวาระครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 09.00-10.30 น.ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ไม่มีความคิดเห็น: