2550-07-07

50-06-29-อาภรณ์ภู่วิทยพันธ์42อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ สิงห์แดงรุ่น 42
ผู้อำนวยการ เอเอ เอชอาร์ โซลูชั่น
ข้อมูลจาก
http://thai100hr.com/45Top100/Academic/Aca07.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิสัยทัศน์หรือมุมมองต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปนั้น มองว่างานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฟังก์ชั่นงานของนักทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น จะเป็นหน้าที่งานหรือภารกิจที่สำคัญของผู้บริารทุกรดับที่จะต้องร่วมมือ ให้ความสำคัญต่อการจูงใจและรักษาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่นหรือคนที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ( High Performance ) และมีศักยภาพในการทำงานดีเยี่ยม ( High Potential ) เพราะบุคคลเหล่านั้นจะถือว่าเป็นฐานทัพที่สำคัญที่จะนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และภารกิจที่ท้าทายต่อไปสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ก็คือ จะทำอย่างไรให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่วมต่อระบบ กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิคศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
2536 – 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2546 – 2549 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549 ผู้อำนวยการโครงการ Career Path/Succession Planning/IDPs บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด
ผู้อำนวยการโครงการ Competency, IDPs บริษัท กฤษดานคร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการในทีม Build To Last Implementation บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• นักเขียนหนังสือในหมวดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• คอลัมนิสต์ในคอลัมภ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• นักจิตวิทยาที่ตอบปัญหาในหัวข้อ Ask Expert ในเว็บไซด์ NationsJobs
• ผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชมรม สมาคม หรืองาน Coffee Brief ต่าง ๆ ของสมาคม
• ผู้เชี่ยวชาญในการตอบคำถาม Ask Expert ในเว็บไซด์ nationejobs.co.th หัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาตนเอง
• วางแผนการจัด HR Forum ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเส้นทางสู่การเป็นนักเขียน วิทยากร และที่ปรึกษาในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำและพัฒนา Job Description บนพื้นฐานของ KPIs และ Competencies การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เป็นต้น
• ที่ปรึกษาในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ \
• การตรวจสอบเครื่องมือวัด/ทดสอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหาความเที่ยง( Validity ) ของเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัย
กิจกรรมเพื่อสังคม
• อาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยพายัพ
• คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบทดสอบ
• คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท
• ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคม Compassion International ที่เชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดทำ Competency ของตำแหน่งงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนบทความ หนังสือ พอคเก็ตบุคส์ และวารสารภายในลงสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับคณบดี และอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ผู้ดำเนินการอภิปราย ในหัวข้อเรื่อง Performance Management ในงาน “Thailand HR Knowledge Sharing Day & Exposition 2005” สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
• เขียนบทความทางวิชาการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เว็บไซด์ของเอชอาร์ เซ็นเตอร์ (
www.hrcenter.co.th )

ไม่มีความคิดเห็น: