2550-07-07

50-06-29-วีรศักดิ์ชุณหจักร28ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมโอเรียนเต็ล
ข้อมูลจาก
http://thai100hr.com/45Top100/Professional/pro15.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
องค์กรจะประสบความสำเร็จได้มาจากส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ Hardware และ Software (คน)
ขั้นตอนในการดูแล Software คือ ขั้นที่ 1. Software ที่ถูกเลือกต้องดีที่สุด ขั้นที่ 2. Maintain Software เลี้ยงดูให้มีความสุข ขั้นที่ 3. พัฒนา Software ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“BE UNDERSTANDABLE/ BE REASONABLE”
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
• ปริญญาโท M.A. in Communications University of Illinois ( Chicago , USA )
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
• งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมโอเรียนเต็ล อาทิ เช่น การสรรหาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างองค์กร การปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน และสำรวจความคิดเห็นเพื่อรับฟังและให้คำปรึกษา
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• ผลการดำเนินงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของโรงแรมในเครือฯในเรื่อง Collegue Commitment Survey และได้รับรางวัล ”Best Employee in Thailand 2003 By Hewitt
• ริเริ่มโครงการโรงเรียนในโรงแรม และ โครงการ Oversea Cross Exposure
• ทำการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดเวลา เช่น โครงการปรับอัตราค่าจ้าง
• การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต, โครงการสร้างห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร,โครงการปลูกป่า/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ สภากาชาดไทย ร.ร.บ้านหนองหมูน้อย(จ.สระแก้ว)
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• ด้านการคัดสรรหาบุคลากร เช่น เทคนิคที่ใช้ในการสัมภาษณ์ฯ
• ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กร
• ด้านการบริหารโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
• Counseling : ให้คำปรึกษา
• ด้านการต่อรองและสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานในองค์กร
• ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
• Salary/Benefits Survey ในกลุ่มโรงแรม
กิจกรรมเพื่อสังคม
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 12 ปี
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• บรรยายพิเศษ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น “Value Creation Through Human Capital”

ไม่มีความคิดเห็น: