2550-07-07

50-06-29-จุฑาธวัชอินทรสุขศรี18

นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ข้อมูลจาก
http://thai100hr.com/45Top100/CEO/top05.htm
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :ระบบดีทุกระบบ แต่งานจะดีอยู่ที่คน
ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช• นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
เริ่มรับราชการ ทำงานในกองคุ้มครองแรงงาน กรมแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ในงานหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการแรงงานมาโดยตลอด จนกระทั่งเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ. 2549
ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม
• ริเริ่มการมีคณะกรรมการด้านเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ปี พ.ศ. 2514• ริเริ่มโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2537• ริเริ่มโครงการอบรมเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2537
- ได้รับรางวัลผู้สนับสนุนการป้องกันอุบัติภัย จากคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) สำนักปลัดนายกรัฐมรตรี พ.ศ. 2540 และ นักบริหารดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2542 สาขาการบริหารและคุ้มครองแรงงาน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย- กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการของวุฒิสภา
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
• มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม• มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงาน• ด้านการจัดหางานให้บุคคลที่อยู่ในวัยแรงงาน
กิจกรรมเพื่อสังคม
การบรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนั้นยังเป็นผู้บรรยายด้านกฎหมายแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: